MT2567 Brottmekanik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och spricktillväxt på grund av utmattning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Hållfasthetslära tillämpningar, 7,5 hp.

Innehåll

Inom kursen behandlas följande övergripande teman:
1. Introduktion – Brottmekanism
- Teori, olika exempel
2. Spänningsintensitetsfaktorerna och brottvillkor
- Tre Modus, Spänningsintensitetsfaktor, Brottseghet
3. Plastiska zoner vid sprickspetsen
- “The Irwin approach”, “The Dugdale model”
4. Energiförhållanden
- Energibalans, Brottenergi, Energifrigörelse G, Stabil och instabil spricktillväxt
5. Beräkning av Spänningsintensitetsfaktorer KI
- Energimetod, Ömsesidighetrelation
6. Spricktillväxt på grund av utmattning
- Omfång av Spänningsintensitetsfaktorer, Spricktillväxt, “Paris’ lag”

Därutöver tilllämpningar av Finitelementmetod (FEM) i brottmenkanik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • förstå mekaniska beteende hos material vid brottrisk,
 • planera och prioritera provning med hjälp av brottmekaniken,
 • analysera och bedöma hållfasthet/livslängd hos konstruktioner som innehåller materialdefekter,
 • dimensionera konstruktioner med brottmekaniska bedömningar,

Färdighet och förmåga
 • Förmåga att identifiera och formulera problem,
 • Kritiskt tänkande,
 • Analytiskt tänkande,
 • Stödjande kommunikation och Ingenjörsfärdigheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • klargöra vilka materialegenskaper som krävs i olika brottsituationer,
 • använda Finitelement metoder att analysera konstruktion med defekt(er).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tore Dahlberg and Anders Ekberg (2002): Failure Fracture Fatigue, an introduction ISBN 91-44-02096-1.

Referens böcker:
T.L. Anderson (1995): Fracture Mechanics, Fundamentals and Applications, second edition, ISBN 0-8493-4260-0.
Fred Nilsson (2001): Fracture Mechanics ? from Theory to Applications, ISBN 91-972860-3-6.
+ vetenskapliga artiklar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tore Dahlberg and Anders Ekberg (2002): Failure Fracture Fatigue, an introduction ISBN 91-44-02096-1.

Referens böcker:
T.L. Anderson (1995): Fracture Mechanics, Fundamentals and Applications, second edition, ISBN 0-8493-4260-0.
Fred Nilsson (2001): Fracture Mechanics ? from Theory to Applications, ISBN 91-972860-3-6.
+ vetenskapliga artiklar.

Lärande och undervisning

Kursen kan läsas individuellt eller i grupp. Alla kursdeltagare förutsätts delta aktivt vid schemalagd undervisning och övning. Föreläsningar introducerar teori och exempel runt problemlösning i olika konstruktionssammanhang. Självständigt utförda övningar och problemlösning ger tillfälle till tillämpningar av teorin. Artikelsökning ger en översikt över relevanta tidskrifter och resurser samt möjliggör kritisk informationsbedömning inom det egna professionella fältet. En webbaserad kursplattform används där kursdeltagare kan hämta information, lämna studieuppgifter och föra loggbok. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.