MT1510 Datorstöd inom Konstruktion 1

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen får du praktiska och teoretiska kunskaper i hur moderna datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används. Kursen innehåller bland annat följande moment: Historik, introduktion till hur CAD-system fungerar, solidmodeller och sammansatta detaljer, ritningar och ritningsstandarder. Dessutom får du kunskaper om komponentbibliotek, import och export av modeller.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 35 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• introduktion
• hur CAD-system principiellt är fungerar
• historik
• programmodulernas indelning
• hjälpfunktioner och olika metoder för hur solida modeller skapas
• standard gällande ritningars utformning och skapande samt praxis inom olika företag
• hur utskrifter går till

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna skapa solida modeller med ett modernt CAD-system där utformningen är varierande.
• kunna skapa sammansatta konstruktioner av flera ingående detaljer och standardkomponenter ur medföljande bibliotek.
• självständigt kunna importera och exportera modeller till och från CAD-system.
• ha vetskap om hur en detalj- och sammanställnings-ritning skapas som följer gällande standard.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Ritteknik, Bo Lundkvist, Liber ISBN 91-47-01123-8
? Övningsmaterial finns i lärplattform.
? Övningsexempel ingående i programvarans hjälp-system.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Ritteknik, Bo Lundkvist, Liber ISBN 91-47-01123-8
? Övningsmaterial finns i lärplattform.
? Övningsexempel ingående i programvarans hjälp-system.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker på svenska genom utnyttjande av en lärplattform. Under kursen finns ett antal föreläsningstillfällen och demonstrationer som ges via webb-video. Studenten tränar sedan sin praktiska förmåga i ett antal övningar och individuella inlämningsuppgifter som redovisas via inskick i lärplattformen eller via e-post och kommenteras sedan individuellt av handledaren. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Markus Wejletorp
Kursansvarig
 1. Markus Wejletorp

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 1 1 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1730 Inlämningsuppgift 3 2.5 G-U
1740 Inlämningsuppgift 4 3 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.