ET2622 Reglerteknik fortsättningskurs för civilingenjör i maskinteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i reglerteknik. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt med reglertekniska konstruktionsuppgifter med anknytning till områdena maskinteknik, elektroteknik och datateknik.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Elektroteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Reglerteknik 6 hp och Signalbehandling 7,5 hp.

Innehåll

• Flervariabla system
• Samplade system
• Styrbarhet, observerbarhet, robusthet och stabilitet
• Kalmanfiltrering
• Linjärkvadratisk reglering
• Begränsningar: känslighet, komplementär känslighet, signalbegränsningar
• Olinjära system: lyapunovfunktioner, cirkelkriteriet, beskrivande funktioner, exakt linjärisering
• Prediktionsreglering, MPC

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Ha förståelse för flervariabla systems teori
• Ha förståelse för styrbarhet, observerbarhet, robusthet och stabilitet
• Ha förståelse för linjärkvadratisk reglering och kalmanfiltrering
• Ha förståelse för olinjära systems teori
• Ha förståelse för prediktionsreglering
Färdighet och förmåga
• Kunna analysera flervariabla systems egenskaper
• Kunna konstruera regulatorer för enkla flervariabla system
• Kunna analysera system med avseende på styrbarhet, observerbarhet, robusthet och stabilitet
• Kunna konstruera linjärkvadratisk reglering och kalmanfiltrering
• Kunna analysera enkla olinjära systems egenskaper
• Kunna konstruera regulatorer för enkla olinjära system
• Kunna konstruera regulatorer för prediktionsreglering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna värdera olika regulatorkonstruktioner mot uppställda krav och prestanda

Kurslitteratur och övriga läromedel

Glad Ljung. Reglerteori, andra upplagan, Studentlitteratur 2003, ISBN 978-91-44-03003-6
Prediktionsreglering, MPC, material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Glad Ljung. Reglerteori, andra upplagan, Studentlitteratur 2003, ISBN 978-91-44-03003-6
Prediktionsreglering, MPC, material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×