DV1590 Nätverkssäkerhet 1

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för säkerhetsprinciper, för att därigenom kunna bygga säkrare nätverk. För att nå en bred förståelse av området syftar kursen vidare till kunskap om nätverkssäkerhetskoncept och olika typer av attacker, samt konfigurering av verktyg och enheter för säkrare nätverkskommunikation.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i "Datorsäkerhet och ingenjörsarbete" 6 hp eller "Introduktion till säkerhet" 4 hp. Därutöver krävs avklarad kurs Datakommunikation och nätverksteknik 6 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Nätverkssäkerhetskoncept
• Säkerhetskonfiguration av nätverksenheter
• Autentisering, auktorisering och loggning (AAA)
• IDS (Intrusion Detection System) och IPS (Intrusion Prevention System)
• Introduktion till virtuella privata nätverk (VPN)
• Säkerhetskonfigurering av ett lokalt nätverk
• Brandväggar

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• beskriva och förklara nätverkssäkerhetskoncept
• förklara olika typer av nätverkssäkerhetshot baserat på teoretisk och praktisk kunskap
• beskriva fördelar och nackdelar med olika nätverksskyddstekniker (IPS och IDS)
• ge en översikt över säkerhetsproblem i lokala nätverk (LAN) och metoder för begränsa dessa.
• förklara och särskilja användningen av olika standarder för VPN
• beskriva olika typer av brandväggar

Färdighet och förmåga

• konfigurera nätverksenheter för säker kommunikation
• tillämpa kunskapen att driftsätta olika typer av VPN för säker kommunikation över otillförlitliga nätverk baserat på olika standarder.
• Designa och implementera olika typer av brandvägg baserat på nätverkskrav

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• testa och utvärdera lösningar för nätverkssäkerhet
• välja de bästa skyddsteknikerna baserat på välgrundad tankegång
• skapa säkerhetspolicy för att hantera nätverksbehov från olika målgrupper

Kurslitteratur och övriga läromedel

CCNA Security Course Booklet version 2.0 (via Netacad)

Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

CCNA Security Course Booklet version 2.0 (via Netacad)

Material från institutionen

Lärande och undervisning

Kursen innehåller föreläsningar som går igenom teori. Kursen innehåller obligatoriska laborationer där studenterna tillämpar teorin för att lösa olika nätverkssäkerhetsproblem. Studenten kan arbeta i grupp under laborationer men presenterar muntligt och individuellt labbuppgifterna.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Salstentamen 2 A-F
1820 Laboration 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×