IY2539 Entreprenörskap och det innovativa företaget

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

De studerande skall:

 • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
 • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
 • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: AXX
 • Anmälan : Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Antagen på civilingenjörsprogram

Innehåll

Grundläggande begrepp och modeller inom entreprenörskap:

 • Entreprenörskapsprocessen,
 • Entreprenöriella affärsmöjligheter,
 • Entreprenöriell kreativitet,
 • Entreprenöriell aktivitet i olika kontexter

Grundläggande begrepp och modeller inom
innovation:
 • Innovationsbegreppet,
 • Innovationer i företag och nätverk,
 • Innovationsprocesser
 • Innovationsförmåga
 • Innovationskontexter

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • ha kunskap och förståelse för entreprenörskaps- och innovationsteori.
 • ha förståelse för sambandet mellan ekonomisk tillväxt och entreprenörskap och innovation för länder, sektorer och företag
 • ha förståelse för hur och varför entreprenörs- och innovationsprocessen kan se olika ut
 • ha förståelse för hur entreprenöriella affärsmöjligheter upptäcks och utvecklas
 • ha kännedom om affärsplaner och dess delar
 • förmåga att delta i samt påverka en kreativ process inom entreprenörskaps- och innovationsområdena,
 • förmåga att utnyttja relevanta informationsresurser inom entreprenörskaps- och innovationsområdet,

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ahmed & Shepherd. Innovation Management: Context, strategies, systems and processes. Latest edition.

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ahmed & Shepherd. Innovation Management: Context, strategies, systems and processes. Latest edition.

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar.

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, individuellt arbete, studentpresentationer samt seminarier.
Undervisningen bedrivs på engelska.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämnigsuppgift 1 1 G-U
1320 Inlämnigsuppgift 2 1.5 G-U
1330 Inlämnigsuppgift 3 1.5 G-U
1340 Inlämnigsuppgift 4 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.