ME1604 Introduktion i medieteknik med inriktning mot digital bildproduktion

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik med inriktning mot Digital bildproduktion. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin förståelse för huvudområdet med fokus på färdighetskunskaper, vetenskapliga perspektiv och undersökningsmetodik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.

Innehåll

Introduktion till medietekniska begrepp och undersökningsmetoder. Orientering inom de teoretiska, tekniska och praktiska grunderna inom medieteknik med tonvikt på visuell design och produktion, innefattande två- och tredimensionell digital grafik samt kamerateknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• på en introducerande nivå kunna redogöra för medietekniska teoretiska begrepp
• på en introducerande nivå känna till samhälleliga och tekniska aspekter av digital bild som fenomen
• på en introducerande nivå kunna beskriva tekniska produktionsprocesser för digital bild
• på en introducerande nivå kunna beskriva medietekniska undersökningsmetoder

Färdighet och förmåga
• kunna formulera en tydlig frågeställning och syfte för sin undersökning
• på en introducerande nivå kunna tillämpa produktionsrelaterade begrepp och metoder i gestaltande undersökningar
• kunna tillämpa medietekniska undersökningsmetoder genom visuell gestaltning
• kunna tillämpa medietekniska teoretiska begrepp genom visuell gestaltning
• kunna göra en medieteknisk visuell gestaltning en undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en introducerande nivå förhålla sig till digital bild utifrån samhälleliga aspekter
• på en introducerande nivå förhålla sig till digital bild utifrån etiska aspekter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium

Lärande och undervisning

Kursens läraktiviteter består av introducerande föreläsningar, seminarier och workshops, i vilka kurslitteratur, prövande och gestaltning sammanflätas.

Kursen genomförs, med stöd av handledning, i form av flera mindre gestaltande medietekniska undersökningar där profilområdets tekniker introduceras och prövas experimenterande. Kursen avslutas med en större gestaltande medieteknisk undersökning. I undersökningen får studenterna tillämpa produktions- och vetenskapliga metoder som introducerats i kursen.

Lärare

Kursansvarig
 1. Minnamari Helmisaari

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.