FM1497 Kandidatarbete, planeringsprojekt

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten självständigt ska kunna redovisa ett arbete som behandlar relevanta kunskaper och färdigheter inom ämnet fysisk planering. Planeringsprojektet skall vara en fördjupning inom ämnet och vila på vetenskaplig grund och beprövad praktik samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet fysisk planering.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
  • Nivå: G2E
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 130 hp inom huvudområdet Fysisk planering.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×