IY2595 Produktionsekonomi

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att vidareutveckla förståelsen mellan varuflöden inom och utom företaget och de resulterande ekonomiska flödena. Kursen behandlar även metoder och modeller för prognostisering och planering av varu- och penningflöden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser Introduktion till industriell ekonomi 6 hp, Mikroekonomi och strategi 6 hp eller motsvarande

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i logistik och de ekonomiska flödena relaterar till de resulterande flödena. Kursen behandlar även linjära och icke-linjära metoder för prognostistering och planering av ett företags verksamhet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för logistikens roll för ett för ett företags ekonomiska värde
 • kunna redogöra för olika skolor inom logistiken
 • kunna redogöra för olika sätt att prognistisera och planera olika delar av ett företags verksamhet

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa olika metoder och modeller inom logistiken
 • kunna tillämpa olika metoder och modeller för att prognostisera och planera ett företags olika verksamheter
 • kunna hantera för kursen relevanta matematiska och statistiska metoder för ekonomiska kalkyler och analyser
 • använda kalkylprogram för att lösa problem introducerade i kursen

Värderingsförmåga och förhållnignssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna genomföra adekvata kalkyler för att utveckla ett företags produktion av tjänster eller varor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Chopra, S and Meindl, P, Supply Chain Management - strategy, planning and operations, Pearson, senaste upplagan

Dicken, P. (Senaste upplagan) Global Shift. Guilford

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Chopra, S and Meindl, P, Supply Chain Management - strategy, planning and operations, Pearson, senaste upplagan

Dicken, P. (Senaste upplagan) Global Shift. Guilford

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Produktionsplanering 1.5 G-U
1620 Produktions system 1.5 G-U
1630 Produktionsekonomi 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.