MT1519 Datorstöd för ingenjörsarbete

Programkurs, 10 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• introduktion till CAD
• hur CAD-system principiellt fungerar
• hjälpfunktioner och olika metoder för hur solida modeller skapas
• standard gällande ritningars utformning och skapande samt praxis inom olika företag.
• introduktion till simulering
• introduktion till optimering
• introduktion till 3D-utskrift
• introduktion till visualisering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
•visa förståelse för hur måttsättning och toleranssättning görs efter detaljens funktion i en sammansatt konstruktion
• visa förståelse för grundläggande begrepp avseende datorhjälpmedlens funktionalitet inom produktutveckling
• förklara hur en detalj- och sammanställningsritning skapas som följer gällande standard.

Färdighet och förmåga

• skapa solida modeller där utformningen är varierande
• skapa sammansatta konstruktioner av flera ingående detaljer och komponenter ur externa bibliotek av skilda format
• göra enklare simuleringar av produktfunktion
• skapa enkla visualiseringar av produkter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förståelse för hur onödigt höga toleranskrav påverkar kostnader för framtagning av detaljer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Ritteknik 2000 faktabok, Karl Taavola, ISBN 9789188816214
? Övningsexempel ingående i programvarans hjälpsystem.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Ritteknik 2000 faktabok, Karl Taavola, ISBN 9789188816214
? Övningsexempel ingående i programvarans hjälpsystem.
? CAD-programvara laddas ner från leverantören
för användning i egen dator.

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mats Walter
Kursansvarig
 1. Mats Walter

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 267 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 2 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 3 G-U
1935 Inlämningsuppgift 4 1 4 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.