MA1484 Diskret matematik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen introduceras matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Du studerar områden som mängdlära, aritmetik, kombinatorik, sannolikhetslära, grafteori, rekursion, induktion och logik. Kursen syftar till att ge dig en bra grund för fortsatta studier inom främst matematik och datavetenskap.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs MA1476 Matematisk introduktion.

Innehåll

• Mängdlära
• Aritmetik
• Rekursion och induktion
• Kombinatorik och sannolikhetslära
• Relationer och funktioner
• Grundläggande grafteori
• Grundläggande matrisräkning
• Grundläggande logik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • förstå grundläggande principer och begrepp inom kursinnehållet.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna illustrera mängder med Venndiagram.
• kunna använda mängdteoretiska begrepp och symboler samt utföra olika mängdoperationer.
• kunna bestämma största gemensamma delare, minsta gemensamma multipel samt primtalsfaktorisera heltal.
• kunna lösa diofantiska ekvationer med hjälp av Euklides algoritm.
• kunna lösa modulära ekvationer.
• kunna konvertera decimala tal till binär form och omvänt.
• kunna skriva rekursiva definitioner samt genomföra bevis med hjälp av induktionsprincipen.
• kunna använda additionsprincipen, multiplikationsprincipen och Dirichlets lådprincip, samt regler vid ordnade och icke ordnade urval.
• kunna använda grafteoretiska termer och begrepp.
• kunna avgöra om två grafer är isomorfa.
• kunna använda begreppen Eulerkrets och Hamiltoncykel.
• kunna representera grafer med hjälp av matriser samt kunna utföra enklare matrisräkning.
• kunna representera relationer med grafer och matriser samt bestämma sammansatta relationer och sammansatta funktioner.
• kunna använda grundläggande satslogisk notation.
• kunna avgöra sanningsvärdet hos satslogiska uttryck samt ställa upp sanningsvärdestabeller.
• kunna använda predikatlogiska kvantifikatorer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna värdera och reflektera över sin problemlösningsstrategi så väl som det åstadkomna resultatet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, K., Gavel, H., (2013 eller senare), Diskret matematik och diskreta modeller,
Studentlitteratur AB,
ISBN: 9789144089997

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, K., Gavel, H., (2013 eller senare), Diskret matematik och diskreta modeller,
Studentlitteratur AB,
ISBN: 9789144089997

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Lärare

Examinator
 1. Tomas Petersson
Kursansvarig
 1. Tomas Petersson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Salstentamen 7.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×