SL2532 Strategisk ledning för hållbarhet

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för:
• teorier, metoder och verktyg för strategiskt ledningsarbete i en organisation.
• egennyttan ("business case") för proaktivt hållbarhetsarbete för en organisation.
• hur ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD) kan användas som stöd för att strukturera och samordna ett framgångsrikt och proaktivt hållbarhetsarbete för en organisation.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången introduktionskurs för Hållbar Utveckling, minst 6 hp, motsvarande Introduktion till strategisk hållbar utveckling eller Miljöstrategi och hållbar utveckling.

Innehåll

 • teorier, metoder och verktyg för strategisk ledning, såsom ett generiskt ledningssystem baserat på Demingcykeln och hur detta kan integreras med metodik för strategisk hållbar utveckling.
 • metodik för organisatoriskt lärande och förändring av en organisation, för utveckling av en vision och för beslutsstöd för framtagning av strategiska mål och av åtgärdsprogram för en hållbarhetsdriven organisation.
 • exempel från aktuell forskning om affärsnyttan med strategiskt hållbarhetsarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Kunna beskriva och diskutera teorier, koncept, metoder och verktyg för strategiskt tänkande och planering för hållbarhet.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Kunna ta fram och beskriva den specifika affärsnyttan för en organisation att använda ett strategiskt förhållningssätt till hållbar utveckling baserat på aktuell information.
•Kunna utveckla och utvärdera en vision inom ramen för en principiell definition av hållbarhet.
•Kunna bedöma en organisations nuläge i förhållande till dess vision samt utveckla och prioritera strategiska mål och skapa en förändringsplan som leder till visionen.
•Samarbeta för att uppnå ett mål.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Kunna kritiskt reflektera kring elementen i strategiska planerings- och förändringsprocesser.
•Kunna identifiera behov av ytterligare kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk ledning mot hållbarhet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Johnson, P. and Daly, E., Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 2015. Chapters 7-8.
Kompendium med artiklar och övrigt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Johnson, P. and Daly, E., Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, 2015. Chapters 7-8.
Kompendium med artiklar och övrigt material.

Lärande och undervisning

Undervisningen i kursen är centrerad kring en projektuppgift i samverkan med en verklig organisation. Föreläsningar, workshops, handledning och dialoger stödjer arbetet med projektuppgiften. Lärare med många olika vetenskapliga bakgrunder och yrkeserfarenheter medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och kulturella bakgrund tillvaratas också i lärandeprocessen där studenten tränas i att motta och ge kritik utifrån många olika perspektiv och studenterna ges i gruppdialoger stöd för korsbefruktning av expertis och erfarenheter. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Skriftlig tentamen 2.5 A-F
1720 Inlämningsuppgift 1 G-U
1730 Projektuppgift 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.