IY2610 Strategi och styrning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte a¨r att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller i fa¨lten strategi och incitamentsteori och hur dessa pa°verkar fo¨retagets la°ngsiktiga prestation.

Fakta

  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
  • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs ho¨gskoleingenjo¨rsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett sja¨lvsta¨ndigt arbete om 7,5 hp. Därutöver krävs 15 hp i matematik/tilla¨mpad matematik pa° grundniva°/avancerad niva°, 5 hp i industriell ekonomi och organisation eller fo¨retagsekonomi samt Engelska 6 och 2 a°rs arbetslivserfarenhet.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.