PA2551 Kravhantering och Produkthantering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att erbjuda grundläggande och fördjupande kunskaper och färdigheter inom kontinuerlig kravhantering och produkthantering i storskalig utveckling av mjukvaruintensiva system och produkter i en förändringsbenägen och kostnads känslig verklighet. Kursen ger både teoretisk analysförmåga inom ämnet och praktisk tillämplig av metoder och tekniker för kravhantering och produkthantering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap, Informationssystem eller Datalogi.Dessutom krävs en avklarad kurs på minst 7.5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp.

Innehåll

 • Processer för kontinuerlig kravhantering och produkthantering
 • Metoder för kontinuerlig kravhantering och produkthantering
 • Metod för att hitta rätt intressenter till systemet
 • Produktstrategier och affärsmodeller
 • Elicitering, specifikation, validering, och analys av krav
 • Kvalitesäkring av krav
 • Release plannering och prioritering av krav
 • Värdebaserad kravhantering
 • Koppling mellan produktstrategi, affärsmodell och krav, och efterföljande utvecklingsfaser

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna förstå och beskriva hur kravhantering och produkthantering genomförs i termer av vanliga processer och tekniker.
 • Kunna förstå och beskriva utmaningar i kravhantering och produkthantering.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna samla in och dokumentera krav enligt industristandard.
 • Kunna definiera en produktstrategi med tillhörande affärsmodell och koppla strategien och affärsmodellen till produktens krav.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna värdera existerande kravhanterings och produkthanteringspraxis i ett mjukvaruprojekt eller mjukvaruföretag.
 • På ett övertygande sätt kunna föreslå relevanta förbättringar på kravhanterings och produkthanteringsprocessen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursbok: Titel: Software Requirements - Styles and Techniques, Författare: S. Lauesen, Förlag: Addison-Wesley, Utgiven: 2002, Antal sidor: 600, ISBN: 0201745704.
Ett antal forskningsartiklar kommer att läggas till innan kursstart

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursbok: Titel: Software Requirements - Styles and Techniques, Författare: S. Lauesen, Förlag: Addison-Wesley, Utgiven: 2002, Antal sidor: 600, ISBN: 0201745704.
Ett antal forskningsartiklar kommer att läggas till innan kursstart

Lärande och undervisning

Kursen inleds med föreläsningar och videoföreläsningar för att introducera ämnen kravhantering och produkthantering. I dessa föreläsningar förväntas studenten delta aktivt. Parallelt med föreläsningarna ges studenten möjlighet att praktiskt arbeta med kravhantering och produkthantering genom ett projekt. Kursen avslutas med skriftlig tentamen

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Krzysztof Wnuk
Kursansvarig
 1. Krzysztof Wnuk

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Projektuppgift 5 A-F
1720 Tentamen 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.