MT1537 Maskinelement

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen avser att bidra till att utveckla studentens förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Fysik grundkurs, 4 hp samt genomgångna kurser Analys 1, 6 hp och Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp.

Innehåll

Förband: Löstagbara förband, permanenta förband, fjädrar.
Tribologi: Friktion, lager, tätningar.
Transmissioner: Bromsar, kopplingar, växlar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • känna till och ha en grundläggande förståelse av funktionen för vanligt förekommande maskinelement.
 • kunna genomföra analys och dimensionering av ett urval av maskinelement.
 • ha en egen erfarenhet av att välja och dimensionera maskinelement för att säkerställa en produktfunktion.

Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att kritisk, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar.
 • Visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
 • Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.
 • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information.
 • Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • Visa förmåga att klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att kritiskt kunna utvärdera en genomförd beräkning och bedöma om resultatet är rimligt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

K-O Olsson, Maskinelement, Liber, senaste upplagan
Litteraturkomplement sammanställt av Institutionen för Maskinteknik, BTH.

Kurslitteratur och övriga läromedel

K-O Olsson, Maskinelement, Liber, senaste upplagan
Litteraturkomplement sammanställt av Institutionen för Maskinteknik, BTH.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs i form av föreläsningar, övningar, laborationer och arbete med projektet.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Salstentamen 4 A-F
1915 Projektuppgift 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×