MT1462 Tillverkningsteknik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i produktutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
•Plastiska bearbetningsmetoder
•Skärande bearbetningsmetoder
•Okonventionella bearbetningsmetoder
•Verkstadsmätteknik
•Introduktion till tillverkningssystem
•Verktygsmaskiners uppbyggnad och funktion

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•ha kunskap om industriellt vanligt förekommande tillverkningsmetoder.
•ha en grundläggande förståelse för uppbyggnad av tillverkningssystem.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
•självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsteknik vid utveckling av produkter.
•utföra grundläggande beräkningar för produktionsberedning i samband med bedömning av egenutvecklade produkter.
•på ett initierat sätt diskutera tillverkningsteknik med produktionsteknisk personal.
•kunna visa grundläggande färdigheter i verkstadsmätteknik.
•visa förmåga att kunna planera och med adekvata metoder genomföra sitt arbete.
•visa förmåga att klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jarfors m.fl.,Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur,ISBN 978-91-44-07039-1

 • Material från avdelningen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jarfors m.fl.,Tillverkningsteknologi, Studentlitteratur,ISBN 978-91-44-07039-1

 • Material från avdelningen

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs i form av föreläsningar, övningar, studiebesök och arbete med projektet. Under föreläsningarna sker en genomgång av tillverkningsmetoder och därtill hörande produktionsutrustning. För en djupare förståelse ägnas övningarna åt beräkningar av centrala parametrar vid bearbetning. Genom laborationer förvärvas i viss mån praktisk erfarenhet kring tillverkningsteknik och genom studiebesök belyses tillämpningen inom svensk industri.

Lärare

Examinator
 1. Martin Magnevall
Kursansvarig
 1. Martin Magnevall

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 4 A-F
1415 Projekt 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×