MT1502 Dynamik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för partiklars dynamik och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs i Linjär algebra, 6 hp.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment tillämpade på pariklar, partikelssystem och stela kroppar, främst i plana problem
• hastigheter, accelerationer, vinkelhastigheter och vinkelaccelerationer i rektangulära , polära och naturliga koordinater
• kraftekvationen och momentekvationen
• energiekvationen för partiklar
• rörelsemängd och rörelsemängdsmoment
 • impuls- och impulsmoment-ekvationerna för partiklar
 • tröghetsmoment

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • identifiera krafter i mekaniska system
 • välja en passande metod för lösning av dynamik hos mekaniska system
 • behärska beräkningsgången för lösningsmetoderna
 • koppla abstrakta begrepp med verkliga systems uppföranden

Färdighet och förmåga:
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• beräkna accelerationer och krafter hos mekaniska system för givna kinematiska villkor
• frilägga och rita ut krafter för mekaniska system
 • räkna ut partiklars dynamiska uppförande med kraftmetod, impulsmetod och energimetod
 • räkna ut stela kroppas dynamiska uppförande med kraftmetod
 • ta fram idealiserade mekaniska modeller av verkliga system

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Meriam and Kraige, Engineering Mechanics - Dynamics. SI version. 7th Edition. John Wiley & Sons.
ISBN-13: 978-1118393635.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Meriam and Kraige, Engineering Mechanics - Dynamics. SI version. 7th Edition. John Wiley & Sons.
ISBN-13: 978-1118393635.

Lärande och undervisning

Studenten inhämtar kunskaperna genom en kombination av egna studier och lektionsundervisning med genomgång av teori, och lösning av uppgifter. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1.5 G-U
1620 Tentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.