ET1548 Elektroteknik med tillämpningar inom mätteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektronik och mättekniska begrepp samt att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att modellera och design enkelt mätsystem med enkortsdator för marin- och maskinteknisk tillämpning. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom mät- och styrsystem och för professionellt arbete som ingenjör där man kommer i kontakt med elektronik och sensorer.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Elektroteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i Ellära, 6 hp och Programmering och problemlösning med Python, 6 hp eller Grundläggande programmering i Matlab, 6 hp och Reglerteknik 6 hp.

Innehåll

Teoridel av kursen innehåller följande:
• Systemegenskaper hos elektronik såsom frekvensegenskaper, förstärkning samt in- och utgångsimpedans.
• Grundläggande mättekniska begrepp som mätstorhet, standard, noggrannhet och precision.
• Grundläggande elektroniska analoga komponenter som dioder, transistorer, OP-förstärkare, utvalda sensorer.
• Grundläggande egenskaper hos elektroniska mätsignalomvandlare såsom förstärkare uppbyggda av OP-förstärkare, analoga filter, samplingskretsar, A/D- och D/A-omvandlare.
• Enkortsdatorer med perifera enheter.

Laborationer och inlämningsuppgiften innehåller följande:
• Test av egenskaper hos elektroniska element som dioder, transistorer, OP-förstärkare, sensorer.
• Modellering och design av enkelt mätsystem med enkortsdator för marin- och maskinteknisk tillämpning.
• Konstruktion och programmering av mätsystemet.
• Validering av mätsystemet.
• Konstruktion, programmering och validering av enkelt mekatroniskt system

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Ha tillägnat sig förståelse för grundläggande funktioner hos elektroniska analoga komponenter.
• Ha tillägnat sig förståelse för egenskaper hos elektroniksystem.
• Ha tillägnat sig förståelse för grundläggande mättekniska begrepp.
• Ha tillägnat sig förståelse för grundläggande egenskaper hos elektroniska mätsignalomvandlare innehållande enkortsdatorer.
Färdighet och förmåga

• Kunna visa förmåga att testa av egenskaper hos elektroniska element.
• Kunna visa färdighet i att modellera och design av enkelt mätsystem med enkortsdator.
• Kunna visa förmåga att validera av mätsystemet.
• Kunna visa förmåga att konstruera och validera enkelt mekatroniskt system.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna värdera hur egenskaperna hos komponenter påverkar mätsystemets prestanda.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bengt Molin, Analog elektronik, Studentlitteratur, 3:e upplagan, ISBN 9789144141909
Material från kursens lärare
Referensböcker: Jonas Forsberg, Börja med elektronik och Arduino, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09645-2

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bengt Molin, Analog elektronik, Studentlitteratur, 3:e upplagan, ISBN 9789144141909
Material från kursens lärare
Referensböcker: Jonas Forsberg, Börja med elektronik och Arduino, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09645-2

Lärande och undervisning

Kursen består av lektioner samt laborationer. På lektionerna blandas genomgång av teorin med problemlösning och diskussioner rörande de moment som ingår i kursen. På laborationerna testas en stor del av de genomgångna teorierna praktiskt. En webbaserad kursplattform används för dialog och för att tillgängliggöra kursmaterial för studenterna.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×