MT1475 Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik

Programkurs, 18 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att
han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 44 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För att få påbörja examensarbetet krävs att studenten har klarat av minst 125 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom huvudområdet.

Innehåll

Enskilt eller i grupp, ut mot företag eller annan institution utföra ett realistiskt uppdrag samt
redovisa resultatet skriftligen och muntligen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
•Visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdigheter och förmåga

Efter genomförd kurs ska studenten:

•Visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar.
• Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar.
•Visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt modellera, simulera, förutsäga och
värdera skeenden med utgångspunkt i relevant information.
•Visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
•Visa förmåga till lagarbete och i samverkan i grupper med olika sammansättning.
•Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och
lösningar i dialog med olika grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs ska studenten:
•Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
•Visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
•Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas fastställs av handledaren med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas fastställs av handledaren med hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär.

Lärande och undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med. Studenten ansvarar för att självständigt med stöd av utsedd handledningsresurs planera och genomföra de olika kursmomenten.
Begränsningar med avseende på tid för genomförande:
- En student har tre chanser inom en tolvmånadersperiod på sig att presentera ett slutfört
arbete i enlighet med de schemalagda presentationerna (räknat från datum för
förstagångsregistrering på kursen). Om studenten inte lyckas med detta underkänns arbetet och därmed också kursen.
- Om en student underkänns på kursen kan studenten omregistrera sig på kursen en gång. Det
vill säga, en student har två separata chanser att slutföra kursen, och tillåts byta handledare och
ämne (inom samma kurs) mellan tillfällena.
- Studenten kan totalt påkalla handledning under de 18 första månaderna från det tillfälle studenten är förstagångsregistrerad på kursen. Efter denna tid är institutionen inte förpliktigad att tillhandahålla fortsatt handledning.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Projektplan 2 G-U
1615 Muntlig presentation och försvar 1 G-U
1625 Opposition 1 G-U
1635 Skriftlig rapport och genomförande 1 14 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.