ME1616 Design i samverkan

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skaffar sig fördjupade kunskaper kring designsituationer och designmetoder. Kursen syftar också till att studenterna integrerar dessa kunskaper med sina programspecifika profilkunskaper i samverkan med externa parter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Interaktivt berättande, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen fokuserar på undersökande tillämpningar av medietekniska kunskaper i olika kontexter. Kursen innehåller metoder för omvärldsanalys och fördjupning i designprocesser. Kursen innehåller även orientering i relevant forskning och tillämpningar inom huvudområdet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Kunna beskriva omvärldsanalys- och designprocesser i relation till en medieteknisk produktion

Färdighet och förmåga
 • Med stöd i kursens innehåll kunna initiera och iterativt genomföra en undersökande medieteknisk produktion i samverkan med extern part

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna argumentera för metodval och resonera kring konsekvenserna av dessa i en undersökande medieteknisk produktion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Löwgren, Jonas, Stolterman, Erik (2004) Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper. 2. uppl. ISBN: 91-44-04203-5
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Löwgren, Jonas, Stolterman, Erik (2004) Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper. 2. uppl. ISBN: 91-44-04203-5
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet behandlas i föreläsningar och vid litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten prövar och arbetar med metoder och processer i mindre grupper i samarbete med extern part. Med stöd av kontinuerlig handledning och workshops genomför studenten en undersökande medieteknisk produktion, som presenteras muntligt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.