FM1494 Vetenskapliga metoder

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att den studerande ska vidareutveckla sin förmåga att genomföra ett vetenskapligt arbete. Detta innebär att skapa en förståelse för hur ett vetenskapligt arbete läggs upp, genomförs och prövas. Kursen kan utformas så att den har en direkt koppling till det efterföljande kandidatarbetet (vetenskaplig uppsats).

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
  • Studietid: 2023 vecka 08 till 2023 vecka 12
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp, Rum 1, 7,5 hp, Vetenskapsteorins grunder, 7,5 hp samt Översiktlig planering och detaljplanering, 15 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×