MT2521 Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 44 till 2024 vecka 02
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade studier om minst 180 hp inom området teknik.

Innehåll

Del 1: Teori, 2,5 hp
• Vetenskapshistoria. Hur man går från upplevelse till experimentalism (tar upp frågor som observation, experiment och slutningsförmåga).
• Moderna vetenskapsteorier (bl.a. Popper’s falsifakationism, Kuhn’s paradigmer, Lakato’s forskningsprogram, Feyerabend’s anarkistiska vetenskapsteorier, subjektiv Bayesians och ny experimentalism).
• Vetenskapsteorins principer
• Hur man skriver och organiserar en vetenskaplig publikation
• Forskningsetik/moral och låg
• Informationssökningsmetoder.

Del 2: Projekt/Seminarium, 5 hp
• Grepp på forskning problemet – forskning fråga och hypotes
• Validitet och verifiering av forskning hypotes
• Vetenskapligt skrivande
• Använda tidskrift och konferens mallar
• Presentation av/opponering av forskningsresultat
• Granskning/bedömning av vetskapliga publikationer;
• Projekt management – projektplan, milstolpar och utlämningar;
• Hur man arbetar i grupp samt grupporganisatoriska kontrollverktyg

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha förståelse för grundläggande begrepp och teori avseende moderna synsätt inom vetenskap, särskilt natur- och ingenjörsvetenskap
 • ha kunskap om vetenskapens historia och filosofi
 • kunna tillämpa vetenskapliga metoder inom ingenjörsvetenskap;
 • kunna skriva, presentera och opponera på vetenskapliga publikationer
 • analysera, granska och opponera vetenskapliga publikationer
 • kunna tillämpa moderna informationssökningsmetoder i sitt vetenskapliga arbete
 • samarbeta i grupper samt tillämpa grupporganisatoriska verktyg

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Chalmers, A. F. Vad är vetenskap egentligen? Om väsen och status hos vetenskapen och dess metoder. ISBN-10: 9157804257.
Kompendiematerial (tillhandahålls av avdelningen)
Internet
Data basis

Referenslitteratur
Chalmers, A. F. What is this Thing Called Science? ISBN 0-87220-452-9.
Graziano, A.M., Raulin, M.L. Research Methods. A Process on Inquiry. ISBN 0-205-51221-6.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Craft of Research. ISBN 9780226065663.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt. ISBN 9789144032276.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Chalmers, A. F. Vad är vetenskap egentligen? Om väsen och status hos vetenskapen och dess metoder. ISBN-10: 9157804257.
Kompendiematerial (tillhandahålls av avdelningen)
Internet
Data basis

Referenslitteratur
Chalmers, A. F. What is this Thing Called Science? ISBN 0-87220-452-9.
Graziano, A.M., Raulin, M.L. Research Methods. A Process on Inquiry. ISBN 0-205-51221-6.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Craft of Research. ISBN 9780226065663.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt. ISBN 9789144032276.

Lärande och undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Undervisningen och dess innehåll inriktas mot behov som uppkommer vid utövandet av ingenjörsyrket.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Wlodek Kulesza
Kursansvarig
 1. Wlodek Kulesza

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 2.5 A-F
1320 Projekt 5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.