PA2555 Agile och Lean Mjukvaruutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Utveckling av programvara är en betydande investering. Av denna anledning är det viktigt att rätt produkt eller tjänst utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt och levereras till kunder och användare i rätt tid, kvalité och pris. Merparten av programvaran utvecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.

Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas om olika processer och metoder för agile/lean projektstyrning.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap, Informationssystem eller Datalogi. Dessutom krävs avklarad kurs på minst 7.5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp.

Innehåll

Kursen innehåller tre delmoment:
Skapa ett agilt projekt
Göra en reflektion och beskriva skillnaden mellan olika agila tillvägagångssätt
Skapa en värdeflödesanalys

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Översiktligt kunna redogöra för grundläggande koncept och mål med agila och lean, vanliga agila praktiker och verktyg, agila möjliggörare och begränsningar.
• Ingående kunna förklara olika agila ramverk, deras skillnader, likheter, fördelar, och nackdelar.
• Kunna skapa en värdeflödesanalys baserat på en verksamhet.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Detaljerat kunna applicera ett agilt ramverk med de definitioner som finns inom det agila området.
• Kunna planera och genomföra ett agilt projekt med hjälp av agila processer.
• Kritiskt kunna granska ett agilt projekt och förklara skillnader mellan olika lösningar.
• Kunna applicera en värdeflödesanalys på en process, taget ifrån en vald verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Översiktligt kunna förklara de motiv som motiverar agile/lean utveckling för en verksamhet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter - Material från institutionen, ca 500 sidor.
Referenslitteratur:
M. Cohn ''Succeeding with Agile'', Addison Wesley, 2010, ISBN-10: 0-321-57936-4, ISBN-13 987-0-321-57936-2. J. Rasmusson ''The Agile Samurai'', Pragmatic Bookshelf, 2010. ISBN-10: 1934356581 | ISBN-13: 978-1934356586.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter - Material från institutionen, ca 500 sidor.
Referenslitteratur:
M. Cohn ''Succeeding with Agile'', Addison Wesley, 2010, ISBN-10: 0-321-57936-4, ISBN-13 987-0-321-57936-2. J. Rasmusson ''The Agile Samurai'', Pragmatic Bookshelf, 2010. ISBN-10: 1934356581 | ISBN-13: 978-1934356586.

Lärande och undervisning

Kursen inleds med introduktion av ämnesområdet och består sedan av en serie seminarium i workshops struktur parallellt med att studenterna driver ett projekt. Projektet är indelat i ett antal sprintar där studenterna förväntas genomföra en Demo som leverans. Undervisningen inom en sprint är organiserad runt forskningsartiklar, bok-kapitel, ett antal förinspelade videoföreläsningar, och en eller flera uppgifter att utföra. Uppgifterna är konstruerade för att hjälpa studenten att reflektera över tidigare erfarenheter, litteratur, och forskningsartiklar, och relatera dessa med varandra. Genom kursen finns lärare tillgängliga via mail och diskussionsforum. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Projektuppgift 1.5 G-U
1720 Rapport [1] 3 G-U
1730 Rapport [2] 3 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.