ET1540 Grundläggande programmering i Matlab

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen avser att ge studenten en introduktion till problemlösning genom grundläggande kunskaper om programmering, med användning av Matlab eller motsvarande programmeringsmiljö. Kursen utgör även en förberedelse för ett antal programkurser där Matlab används.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1 eller Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Innehåll

• Grundläggande programmering
• Sekvens, selektion och iteration
• Algoritmer
• Funktioner
• Datatyper och datastrukturer
• Datahantering och grundläggande operationer på variabler, vektorer, matriser och strukturer.
• Import och export av data till Matlab
• Visualisering av data, 2D- och 3D-grafik
• Introduktion till toolboxar i Matlab
• Simulink för numerisk lösning av differentialekvationer
• Tekniska tillämpningar av begrepp från linjär algebra: skalärprodukt, linjär avbildning, egenvektorer.
• Tillämpning av begrepp från fysiken och analysen: numerisk lösning av enkla differentialekvationer.
• Praktiska programmeringsövningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Ha förvärvat kunskap och förståelse om grundläggande programmering
• Ha förvärvat grundläggand kunskap och förståelse för matlab-miljön och grundläggande programmering i Matlab integrerat med konstruktioner som används i vanliga programspråk..
• Kunna översiktligt beskriva grundläggande datastrukturer i Matlab.
• Ha förvärvat kunskap och förståelse om olika toolboxar som finns i Matlab.
Färdighet och förmåga

• Kunna självständigt skriva program
• Kunna lösa enkla tekniska problemställningar i Matlab
• Kunna skapa olika typer av datastrukturer.
• Kunna utföra grundläggande operationer på datastrukturer i Matlab.
• Kunna använda grundläggande funktioner i Matlab.
• Kunna importera och exportera data i Matlab.
• Kunna visualisera data och använda 2D- och 3D-grafik.
• Kunna använda toolboxar i Matlab.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Erhållit förmåga att göra tekniska beräkningar och presentera beräkningsresultat i en programmeringsmiljö, exempelvis Matlab, där matematisk notation kan användas integrerat med konstruktioner som finns i ett vanligt programspråk.
• Skapat ett förhållningsätt och praktiska färdigheter i att programmera och arbeta med Matlab.
• Kunna värdera rimligheten med Matlab för lösning av specifika problem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap av Per Jönsson, ISBN:
9789144069265, Upplaga: 3
? Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

? MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap av Per Jönsson, ISBN:
9789144069265, Upplaga: 3
? Material från institutionen

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs genom föreläsningar, övningar och inlämningsuppgift. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Hultgren
Kursansvarig
 1. Josef Ström Bartunek
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1820 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1830 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1840 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.