MS1411 Matematisk statistik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: 15 hp matematik avklarat.

Innehåll

 • Kombinatorik
 • Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler i en dimension
 • Orientering om flerdimensionella stokastiska variabler, oberoende
 • Olika fördelningar, speciellt Poisson, binomial, exponential, geometrisk och normal samt approximationer
 • Väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians och korrelation
 • Markovkedjor
 • Markovprocesser i kontinuerlig tid med tillämpningar inom tillförlitlighetsteori
 • Punktskattning inklusive ML-metoden
 • Intervallskattning
 • Hypotestest
 • Enkel linjär regression
 • Tillämpningar inom olika tekniska områden

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • behärska grundläggande beräkningar med de vanligaste en- och tvådimensionella fördelningarna inklusive normalapproximation, såsom beräkning av väntevärde, varians, standardavvikelse och felintensitet
 • behärska tillförlitlighet hos serie- och parallellkoppling
 • ha god kännedom om grundläggande teori för Markovkedjor och Markovprocesser med beräkningar
 • behärska statistiska principer för punkt- och intervallskattning, hypotestest och linjär regression
 • känna till de viktigaste tillämpningarna av sannolikhetsteori och statistikteori.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna lösa enklare problem inom tillförlitlighetsteori
 • skriftligen kunna beskriva hur problemformulering och lösning av problemet går till inom ovanstående områden
 • känna till de vanligaste termerna inom sannolikhets- och statistikteori.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha förmåga till analys och syntes och kunna värdera resultat ur ett rimlighetsperspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L. & Ye, K. (2012 eller senare). Probability and Statistics for engineers and scientists. Nionde upplagan eller senare. Pearson. ISBN 0-321-74823-9.
Material som delas ut av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L. & Ye, K. (2012 eller senare). Probability and Statistics for engineers and scientists. Nionde upplagan eller senare. Pearson. ISBN 0-321-74823-9.
Material som delas ut av institutionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Kursen förutsätter att den studerande självständigt löser övningsuppgifter under kursens gång.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Claes Jogréus

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Tentamen 7.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.