PA2557 Kvalitetsstyrning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetsstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom
mjukvaruindustrin.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap eller Datalogi. Dessutom krävs en avklarad kurs på minst 7.5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp.

Innehåll

Kursen omfattar följande allmänna teman:
 • Kvalitetsfilosofi: grunder för programvarukvalitet, dess fördelar och brister?
 • Kvalitetsfrågor: kvalitet, historik, definitioner. motiv, tillämpningsområden, marknadsperspektiv.
 • Programvaruprocess förbättring: programvaruprocessen och processer för processförbättringar.
 • Ledningssystem för kvalitet: olika kvalitetsledningssystem, deras syften och vilka är deras likheter och svagheter samt dess för-och nackdelar.
 • Förebygga defekter: proaktiva och reaktiva metoder, deras för-och nackdelar och hur de används i olika faser av programvarans livscykel.
 • Kvalitetsattribut: kvalitetsattribut och vilka perspektiv (t.ex. utvecklare, chefer) bör tas hand om för olika attribut.
 • Programvara Processer: mjukvaruprocesser och hur dessa relaterar till olika kvalitetsaktiviteter, tekniker och modeller.
 • Programvaruteknik: kultur och etik.
 • Kontinuerliga förbättringsmetoder: Två exempel på olika metoder.
 • ISO9001:2015, TickITplus och Capability Maturity Model Integrated. Orientering avseende kvalitetsstandarder och deras relation till programvarubranschen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för begreppet och tillämpningen av kvalitet inom mjukvaruutveckling
 • på en grundläggande nivå kunna redogöra för kvalitet och kunna diskutera programvarukvalitet och hur den påverkar mjukvaruutveckling för olika scenarier
 • på en grundläggande nivå kunna redogöra för state-of-the-art inom programvarukvalitetsstyrning och hur det relaterar till state-of-the praxis
 • på fördjupad nivå kunna redogöra för metoder, modeller och tekniker inom programvarukvalitetsförvaltning samt kunna diskutera deras styrkor, svagheter och applikationsområden
 • på fördjupad nivå kunna redogöra för olika perspektiv på kvalitet och hur avvägningar görs mellan olika kvalitetsfrågor

Färdighet och förmåga
 • kunna relatera egen erfarenhet till teorier i litteraturen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna professionellt presentera, argumentera, diskutera frågor som rör programvarukvalitet och försvara personliga synpunkter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aligning Organizations through Measurement; The GQM+ Strategies Approach.
Författare: Basili, et al. Förlag: Springer International Publishing AG. Antal sidor: 205 sidor. ISBN: 9783319050461 eller senaste upplagan.
Accelerating Process Improvement Using Agile Techniques Författare: Jacobs, Deb Förlag: Auerbach Publications Utgiven: 2005, Antal sidor: 392 ISBN: 0-8493-3796-8 eller senaste upplagan.
Kursmaterial från Institutionen.
Referenslitteratur
Software Process Improvment ? Practical guidelines for Business success. Författare: Zahran, Sami
Förlag: Addison-Wesley Utgiven: 1997, ISBN 0-201-17782-X.
Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction.Författare: Bergman, B. & Klefsjö, B.Förlag: Studentlitteratur Utgiven: 2010, ISBN:9789144059426
Design Error; A human factors approach. Författare: Ronald William Day. Förlag: CRC Press. Utgiven 2017. ISBN: 978-1-4987-8367-5
Automated Defect Prevention. Författare: Huizinga, D; Kolawa, A. Förlag: Wiley-Interscience. Utgiven: 2007. ISBN: 978-0-470-04212-0

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aligning Organizations through Measurement; The GQM+ Strategies Approach.
Författare: Basili, et al. Förlag: Springer International Publishing AG. Antal sidor: 205 sidor. ISBN: 9783319050461 eller senaste upplagan.
Accelerating Process Improvement Using Agile Techniques Författare: Jacobs, Deb Förlag: Auerbach Publications Utgiven: 2005, Antal sidor: 392 ISBN: 0-8493-3796-8 eller senaste upplagan.
Kursmaterial från Institutionen.
Referenslitteratur
Software Process Improvment ? Practical guidelines for Business success. Författare: Zahran, Sami
Förlag: Addison-Wesley Utgiven: 1997, ISBN 0-201-17782-X.
Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction.Författare: Bergman, B. & Klefsjö, B.Förlag: Studentlitteratur Utgiven: 2010, ISBN:9789144059426
Design Error; A human factors approach. Författare: Ronald William Day. Förlag: CRC Press. Utgiven 2017. ISBN: 978-1-4987-8367-5
Automated Defect Prevention. Författare: Huizinga, D; Kolawa, A. Förlag: Wiley-Interscience. Utgiven: 2007. ISBN: 978-0-470-04212-0

Lärande och undervisning

Förutom föreläsningarna är kursen baserad på deltagarnas egna erfarenheter och litteraturstudier. Detta utgör underlag i olika övningar och möten i hela kursen.
Sammanfattningsvis är fokus för denna kurs att engagera studenterna i deras lärande, via diskussioner där föreläsaren är mer av en facilitator än en traditionell lärare. Det förväntas att all rekommenderad litteratur kommer att läsas och användas i gruppdiskussioner. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1.5 A-F
1820 Inlämningsuppgift 2 1.5 A-F
1830 Inlämningsuppgift 3 1.5 A-F
1840 Salstentamen 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.