MT1539 Projektkurs 2

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syften med kursen är att studenten ska få övning i att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och prototypframtagning, samt enskilt reflektera över eget lärande från arbetet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp och Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp samt avklarad kurs Projektkurs 1, 8 hp.

Innehåll

Projektarbete omfattande delmoment i design- och innovationsprocess där bl.a. problemdefinition, projektplanering, generering av lösningsförslag, bedömning av förslag, konstruktion av lösning, presentation samt utvärdering av slutlig lösning ingår. Studenten arbetar behovs- och/eller teknikinspirerat för att utveckla en relevant fysisk artefakt med innovationspotential.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa insikt om samband mellan användarbehov, produktegenskaper och affärsmässighet.
 • visa insikt om hur varje del av den övergripande design- och innovationsprocessen påverkar skapandet av ett nytt koncept.

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att i grupp planera och genomföra ett projektarbete med adekvata metoder inom samtliga delar av den övergripande design- och innovationsprocessen.
 • visa förmåga att utforska och utvärdera användarbehov, tekniska lösningsförslag och affärsmässighet inom respektive projekts teknikområde.
 • visa förmåga att konstruera en konceptuell lösning inklusive en fysisk prototyp.
 • visa förmåga att i grupp presentera en konceptuell lösning inför potentiella kunder och investerare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahålls av kursansvarig under kursens gång.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahålls av kursansvarig under kursens gång.

Lärande och undervisning

Projektarbetet genomförs i grupp där studenten ansvarar för att tillsammans med sina gruppmedlemmar självständigt planera och genomföra projektet. Varje grupp coachas individuellt av kursens lärare och projektarbetet diskuteras även i helklass under regelbundna seminarier. Projektarbetet redovisas såväl muntligt som i en skriftlig grupprapport. I en skriftlig individuell rapport beskriver studenten även sitt individuella bidrag till grupparbetet och en reflektion över sitt personliga lärande.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Grupprapport 5.5 G-U
1915 Individuell rapport 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×