FY1423 Fysik för ingenjörer 2

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Efter kursen ska studenterna ha förståelse för dämpad och tvungen svängning samt vågnaturen hos ljud och ljus. Studenterna ska också kunna räkna på effekter av ljudets och ljusets vågnatur som interferens och dopplerskift. Vidare ska studenterna ha bekantat sig med kärnfysikaliska effekter som spelar roll för samhället som fission, fusion och strålning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser: Analys 1 (MA1444), Fysik Grundkurs (FY1422). Genomgången kurs: Analys 2 (MA1445).

Innehåll

Svängning och vågor
•Vågor
•Interferens
•Dopplerskift
•Dämpad svängning
•Tvungen svängning
Atomkärnor
•Alfa- och betastrålning
•Fission
•Fusion
•Gaslagen
•Reflektion av ljud och ljus

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Förstå vågnaturen för ljud och ljus.
 • Förstå hur ljudfortplantar sig som en tryck-våg och hur ljus fortplantar sig som en elektromagnetisk våg.
 • Förstå hur energi fås från atomkärnor samt hur alfa och betastrålning hänger ihop med sönderfall i atomkärnorna.
 • Ha kunskap om systems egenfrekvens samt förstå på vilket sätt en responskurva beskriver påverkan på ett system av en yttre störning.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Beräkna Dopplerskift samt interferensmönster.
•Analysera responskurvor för system.
•Avgöra vilka sönderfall som är möjliga.
•Beräkna energin frigjord vid fission och fusion.
•Analysera gasprocesser i PV-diagram.
•Beräkna reflektansen för ljud och ljus.
•Beräkna responsen på system
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Söka en koppling mellan fenomen i vardagslivet och inom fysiken.
•Ha en överblick över den fysikaliska bakgrunden till användandet av kärnenergin.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk:
Eriksson Mattias, Fysik för civilingenjörer, Sanchez Burritos
Litteraturen förmedlas av kursansvarig vid kursstart.
Valfri:
Jönsson Göran, Våglära och optik,
Teach Support
Jönsson Göran, Atomfysikens grunder,
Teach Support

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk:
Eriksson Mattias, Fysik för civilingenjörer, Sanchez Burritos
Litteraturen förmedlas av kursansvarig vid kursstart.
Valfri:
Jönsson Göran, Våglära och optik,
Teach Support
Jönsson Göran, Atomfysikens grunder,
Teach Support

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och laborationer. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Salstentamen 4 A-F
1720 Laboration 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.