DV1589 Datakommunikation och nätverksteknik

Programkurs, 12 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom datakommunikation och nätverk. Detta omfattar olika metoder och protokoll som används i både små och större lokala nätverk. Vidare syftar kursen till förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network).

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 22
  • Nivå: G1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
• Grundläggande nätverksteknik: Terminologi, protokoll, nätverksstandarder, konfiguration av enheter, lagerbaserad nätverksmodell (OSI), IPv4/IPv6-adressering och subnät, nätverksaccess.
• Routing: Routers, olika routingprinciper (default, static, RIP, OSPF single- and multi-area, EIGRP), IPv4/IPv6, IGPs (Interior Gateway Protocols) och ACLs (Access Control Lists), introduction till eBGP, konfiguration av routers och routing
• Switchade nätverk: Switchar och Ethernet switching. Protokoll och teknologier som används i switchade nätverk, såsom VLANs, STP, VTP, trunking och inter-VLAN routing. FHRPs (First Hop Redundancy Protocols), länkaggregering, konfiguration av switchar och switching, DHCP och DNS för Ipv4/IPv6, trådlösa nätverk.
• Grundläggande WAN-teknologi: Nätverksdesign, WAN-protokoll, NAT (Network Address Translation), Bredbandsanslutning, VPNs (Virtul Private Networks med GRE, IPSec), nätverksövervakning och felsökning, verktyg för nätanalys (såsom Wireshark, Debugging, SNMP, NetFlow), Introduktion till Quality of Service samt Cloud Computing och virtualisering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• beskriva och använda nätverksterminologi och standarder
• beskriva OSI-modellen och vanliga nätverksprotokoll
• förstå olika IPv4/IPv6 routinglösningar och ACLs
• beskriva vanliga switching teknologier och switching protokoll
• beskriva DNS och DHCP
• förstå grundläggande funktioner hos mindre trådlösa nätverk samt olika WAN tekniker
• förstå VPN-lösningar
• förstå design av nätverk och val av nätverksenheter
• beskriva olika nätverksprocesser med hjälp av modeller och protokoll
Färdighet och förmåga

• tillämpa adressering och namnhantering i IPv4/IPv6 subnät
• analysera funktionen och användningen av routers och switchar i nätverk
• konfigurera och felsöka olika IPv4/IPv6 routinglösningar och ACLs
• använda konfigurationsfiler och enhetslicenser
• konfigurera och felsöka switchade nätverk och protokoll
• konfigurera och felsöka DNS och DHCP
• konfigurera och felsöka mindre trådlösa nätverk samt olika WAN tekniker
• konfigurera och felsöka VPNs
• använda vanliga verktyg för nätverksanalys, felsökning och felrättning
• använda nätverkstekniker för att bygga mindre switchade och routade nätverk
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• identifiera och verkställa lämpliga metoder och tekniker för planera, skapa, driftsätta och underhålla ett mindre nätverk.

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Introduction to Networks V6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2016, ISBN 9781587133602
2. Routing and Switching Essentials v6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2017, ISBN 9781587134289
3. Scaling Networks v6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2017, ISBN 9781587134340
4. Connecting Networks v6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2017, ISBN 9781587134326
Ovanstående litteratur finns tillgänglig online och utan avgift i samband med kursgenomförandet.
Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Introduction to Networks V6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2016, ISBN 9781587133602
2. Routing and Switching Essentials v6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2017, ISBN 9781587134289
3. Scaling Networks v6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2017, ISBN 9781587134340
4. Connecting Networks v6 Companion Guide, Cisco Networking Academy, 2017, ISBN 9781587134326
Ovanstående litteratur finns tillgänglig online och utan avgift i samband med kursgenomförandet.
Material från institutionen

Lärande och undervisning

Kursen genomförs på campus och innehåller föreläsningar, självstudier och laborationer. Under föreläsningarna och självstudierna går studenterna genom de teorier som de sedan tillämpar under laborationerna. Laborationerna är ett komplement till de teoretiska föreläsningarna för att få en praktisk inblick i hur teorierna fungerar. Nästan alla teoretiska moment tillämpas i praktiska moment. Allt undervisningsmaterial är på engelska.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Praktiskt moment 1 3.5 A-F
1915 Salstentamen 1 3.5 A-F
1925 Praktiskt moment 2 2.5 A-F
1935 Salstentamen 2 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×