MS1413 Matematisk statistik med programvara

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. En väsentlig del av kursen består i att lära sig hantera statistik med stöd av programvara.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarad kurs Matematik grundkurs för högskoleingenjörer, 6 hp. Genomgångna kurser Analys 1, 6 hp samt Linjär Algebra, 6 hp.

Innehåll

 • Kombinatorik
 • Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler i en dimension
 • Orientering om flerdimensionella och oberoende stokastiska variabler
 • Olika fördelningar, speciellt Poisson-, binomial- , exponential- och normalfördelning samt
 • approximationer
 • Väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians, korrelation
 • Punktskattning inklusive ML-metoden
 • Orientering om intervallskattning
 • Orientering om hypotestest
 • Enkel linjär regression
 • Tillämpningar, främst från olika tekniska områden

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • behärska grundläggande sannolikhetsteori med tillämpningar inom tekniska ämnen och ekonomi.
 • behärska statistiska principer för punkt- och intervallskattning, hypotestest och linjär regression.
 • känna till de viktigaste engelska termerna inom sannolikhets- och statistikteori

Färdighet och förmåga
 • kunna skriva akademiskt.
 • ha kunskap om var man hittar statistiska datamaterial, t.ex. i kända databaser, samt kunna analysera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att dra slutsatser av ett statistiskt material.
 • ha förmåga att kritiskt granska andras statistiska analyser och vilka slutsatser man kan dra.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jogréus, C. (2014). Matematisk statistik med tillämpningar.
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-09989

Referenslitteratur:
Dalgaard, P. (2002). Introductory Statistics with R.
Springer-Verlag. ISBN 0-387-95475-9.

Material utarbetat vid BTH kan tillkomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jogréus, C. (2014). Matematisk statistik med tillämpningar.
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-09989

Referenslitteratur:
Dalgaard, P. (2002). Introductory Statistics with R.
Springer-Verlag. ISBN 0-387-95475-9.

Material utarbetat vid BTH kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningar. Undervisning bedrivs normalt på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×