IY1417 Tillämpad mikroekonomi och strategi

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomisk teori och metoder för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa förändras beroende på hur antaganden och parametrar förändras.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen introducerar den grundläggande förståelse för mikroteori och dess olika delområden. Kursen fokuserar även på hur olika marknader fungerar och vilka antaganden detta vilar på. Delområden som kursen kommer att behandla inkluderar produktionsekonomi och konsumptionsteori samt fördelning av knappa resurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • ha förståelse för grundläggande mikroekonomiska teorier och problem
 • ha förståelse för de grundläggande modellerna för utbud och efterfrågan för olika marknadsstrukturer
 • ha förståelse om vad som påverkar konsumenters val
 • ha förståelse om produktions- och kostnadsfunktioner för olika företagstyper
 • ha förståelse om olika teorier om monopol, oligopol och perfekt konkurrens

Färdighet och förmåga
 • kunna analysera teoretisk och empiriskt olika marknader utifrån mikroekonomiska teorier
 • kunna tillämpa mikroekonomiska teorier i arbetslivet för att lösa verkliga problem
 • kunna tillämpa makroekonomiska teorier på konsumentens val
 • kunna tillämpa produktions- och kostnadsfunktioner i verkligheten
 • kunna skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera och granska kritiskt konkurresförhållanden, avkastning och överlevnadsmöjligheter för företag under olika typer av marknader

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Jeffrey M. Perloff, Microeconomics, Global edition, Pearson, senaste upplagan

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Jeffrey M. Perloff, Microeconomics, Global edition, Pearson, senaste upplagan

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Martin Andersson
Kursansvarig
 1. Martin Andersson
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Mikroekonomi för beslutsfattare 4 A-F
1620 Konsumentteori och applikation 1 G-U
1630 Marknadsanalys 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.