IY2588 Operationsanalys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i kvantitativa modeller för analyser av strategiska och operativa ekonomiska problem som ett företag kan möta.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp. 15 hp matematik/tillämpad matematik på grundnivå/avancerad nivå, 5 hp industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B samt 2 års arbetslivserfarenhet. Genomgångna 30 hp inom industriell ekonomi och management.

Innehåll

Kursen behandlar metoder och modeller inom linjär- och icke-linjär programmering, modeller för beslut under osäkerhet samt dynamiska analysmodeller för beslutsfattande och kömodeller.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna indentifiera och formulera optimeringsproblem som olika företag kan stöta på
 • visa förståelse för olika typer av relevanta optimeringsmodeller beroende på problem och målsättning
 • visa förståelse för hur ett företags resurser påverkar företagets beslutfattande
 • visa förståelse för hur slumpmässiga faktorer och konkurrenters beteende påverkar företagets möjligheter att optimera sitt utfall
 • visa förståelse för begränsningarna hos olika matematiska modeller

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna använda kalkylprogram för att lösa deterministiska och sannolikhetsbaserade ekonomiska problem
 • kunna lösa optimeringsproblem med hjälp av kalkylprogram samt genomföra känslighetsanalys för dessa
 • kunna använda beslutsträdssanalys
 • kunna designa och implementera simuleringar
 • kommunicera kursens lärdomar på engelska
 • skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa insikter om relationen mellan realla problem ett företag möter och modellbaserade problem samt möjligheter och begränsningar i möjligheten att modellera verkliga ekonomiska problem

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction to Management Science by Pierron Xavier, Sweeney Dennis, Anderson David, Williams Thomas and Wisniewski Mik (ISBN: 9781473729322 eller senaste upplaga).
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction to Management Science by Pierron Xavier, Sweeney Dennis, Anderson David, Williams Thomas and Wisniewski Mik (ISBN: 9781473729322 eller senaste upplaga).
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Produktionsplanering 1 G-U
1720 Värde av information 1 G-U
1730 Belastade nätverk 1 G-U
1740 Simulering 1 G-U
1750 Operationsanalys 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.