ET1539 Signalbehandling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper i signalbehandling och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 44 till 2024 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i transformteori, 6 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
Grundläggande definitioner
• Tidskontinuerliga signaler
• Tidsdiskreta signaler
• Frekvensbegreppet
Linjära tidsinvarianta system
• Tidsdiskreta signaler och system
• Samband mellan in- och utsignal
Frekvensanalys och transformer
• Fourierserier och Fouriertransformer av tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler
• Parsevals relation
• Linjära tidsinvarianta system och dess frekvensegenskaper
• Signaler och dess frekvensinnehåll
Sampling och rekonstruktion
• Sampling av tidskontinuerliga signaler
• Samplingsteoremet, vikning och rekonstruktion
• A/D- och D/A-omvandling
Diskret Fouriertransform (DFT)
• Sampling i frekvensplanet
• Diskret Fouriertransform (DFT)
• Fast FourierTransform (FFT) och dess tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap och förståelse för grundläggande signalbehandlingsdefinitioner.
• Visa kunskap och förståelse för grunläggande egenskaper hos linjära system.
• Visa grundläggande kunskap och förståelse för Fourierserier, Fouriertransform och Diskreta Fouriertransform.
• Visa grundläggande kunskap och förståelse för samplingsprocessen av tidskontinuerliga signaler.
Färdighet och förmåga
• Kunna använda grundläggande signalbehandlingsdefinitioner.
• Kunna använda olika egenskaper hos linjära system.
• Kunna använda Fourierserier, Fouriertransform och Diskreta Fouriertransform.
• Kunna tillämpa samplingsprocessen av tidskontinerliga signaler
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Skapat ett förhållningsätt och praktiska färdigheter i grundläggande signalbehandling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2013). Digital Signal Processing. (4th Edition)Prentice-Hall.
ISBN 9781292025735

Kurslitteratur och övriga läromedel

Proakis, J.G. & Manolakis D.G. (2013). Digital Signal Processing. (4th Edition)Prentice-Hall.
ISBN 9781292025735

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Salstentamen 1 6 A-F
1820 Laboration 1 0.8 G-U
1830 Laboration 2 0.7 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×