OM1538 Omvårdnad, metoder och tillämpning I

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap i omvårdnadens metoder och tillämpning i samband med sjukdom och ohälsotillstånd.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2022 vecka 39 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Mikrobiologi, farmakologi och näringslära, 7,5 hp; Sjuksköterskans professionella grund, 7,5 hp.
  Därutöver krävs även att följande kurser är genomgångna: Omvårdnad, fördjupning, 7,5 hp; Patofysiologi I, 7,5 hp.

Innehåll

Omvårdnadsprocessen
Omvårdnadsdiagnoser
Ohälsotillstånd
Personcentrerad vård
Lagar, författningar och riktlinjer
Samverkan i team
Informatik
eHälsa
Vårdteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• beskriva sambandet mellan ohälsotillstånd, symtom och bakomliggande sjukdomar
• identifiera olika ohälsotillstånd ur en patientberättelse
• föreslå omvårdnadsåtgärd i samband med identifierat ohälsotillstånd
• redogöra för lagar, författningar och riktlinjer relevant för omvårdnadsdokumentation
• kproblematisera begreppen eHälsa och informatik
Färdighet och förmåga
• tillämpa och dokumentera omvårdnadsprocessen
• välja omvårdnadsdiagnos utifrån bedömning och analys av patientens behov, problem och resurser
• använda journalsystem och föra journalanteckningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ge exempel på eHälsans möjligheter och utmaningar för att främja patientens och närståendes delaktighet och partnerskap i omvårdnaden
• reflektera över eHälsans möjligheter att främja, förbättra och effektivisera kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och närstående i teamsamverkan
• reflektera över betydelsen av att göra riskbedömningar som en kvalitetssäkring i omvårdnadsprocessen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund: Studentlitteratur.
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M., & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Ekwall, A., & Jansson, A.M. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och medicin. Lund: Studentlitteratur.
Hofflander, M. (senaste upplagan). Grundbok i eHälsa. Stockholm: Liber.
Kumlien, C., & Rystedt, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Martin, L. (senaste upplagan). Informatik i vården: hälsoinformatik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (Red.). (senaste upplagan). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.
Skärsäter, I., & Wiklund Gustin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. & Andersson, Å. (Senaste upplagan). Sjuksköterska ett jobb för livet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund: Studentlitteratur.
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M., & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Ekwall, A., & Jansson, A.M. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och medicin. Lund: Studentlitteratur.
Hofflander, M. (senaste upplagan). Grundbok i eHälsa. Stockholm: Liber.
Kumlien, C., & Rystedt, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Martin, L. (senaste upplagan). Informatik i vården: hälsoinformatik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (Red.). (senaste upplagan). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.
Skärsäter, I., & Wiklund Gustin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. & Andersson, Å. (Senaste upplagan). Sjuksköterska ett jobb för livet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp, föreläsningar samt färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×