MA1487 Matematisk modellering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen avser att ge studenten förutsättningar att inhämta kunskaper i matematisk modellering. Utgångspunkten är att kunna tillämpa olika typer av matematiska metoder och modeller på problemställningar inom framför allt teknik- och naturvetenskaperna, såväl som inom mer tvärvetenskapliga ämnen. Kursen skall även bidra till förståelsen av diskret matematik, statistik, optimering och den matematiska modelleringens betydelse vad det gäller förbättringspotentialer inom de olika tillämpningsområdena.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad Matematik 3b alt. 3c eller Matematik C från gymnasieskolan samt genomgångna kurser i programmering om minst 15 hp.

Innehåll

Introduktion till ämnesområdet och hur matematisk modellering kan bidra till problemlösning inom olika områden. Genomgång och exemplifiering av ett antal olika typer av matematiska metoder och modeller. Tillämpning och utveckling av modeller på praktiska problem hämtade från olika områden.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom matematik, sannolikhetsteori och statistik
 • känna till vad matematisk modellering innebär och bidrar med inom teknik- och naturvetenskap
 • känna till utfallsrum och Kolmogorovs system för sannolikheter
 • känna till innebörden av läges- och spridningsmått
 • visa förståelse för hur mer omfattande matematiska problem kan lösas med datorstöd


Färdighet och förmåga
 • kunna generera frekvenstabeller och utföra en grafisk framställning av data
 • kunna använda enklare diskreta fördelningar, särskilt binomialfördelningen
 • kunna genomföra parameterskattningar (punkt- och intervallskattning)
 • kunna beräkna Pearsons korrelationskoefficient
 • kunna genomföra enkel linjär regression
 • kunna lösa enklare problem inom kombinatorik och sannolikhetsteori
 • kunna utföra enkla statistiska analyser och presentera dessa


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera olika modeller och kritiskt kunna granska ett datamaterial
 • kunna arbeta utifrån ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Statistisk dataanalys, Svante Körner och Lars Wahlgren
ISBN:9789144108704, Upplaga: Senaste upplagan

Kurslitteratur och övriga läromedel

Statistisk dataanalys, Svante Körner och Lars Wahlgren
ISBN:9789144108704, Upplaga: Senaste upplagan

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer och övningar. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 5 G-U
1820 Projektuppgift 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.