FY1427 Fysik för produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper om fysikaliska fenomen och lagar vars tekniska tillämpningar används i maskinteknikerns yrkesverksamhet. Syftet med kursen är även att studenten skall utarbeta en grund för fortsatta studier i teknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs MA1467 Matematik 2 för produktutveckling.

Innehåll

 • Förberedande övningar med avseende på användning av SI-enheter, potensräkning, feluppskattning
 • Inledande mekanik
 • Rörelselagar
 • Energi
 • Densitet och tryck
 • Inledande termodynamik
 • Elektrostatik
 • Elektriska kretsar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna använda SI-enheter, prefix, potenser, feluppskattning och värdesiffror.
 • kunna identifiera de krafter som verkar på ett föremål.
 • kunna ge exempel på energiomvandling.
 • kunna förklara Newtons tre lagar.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa rörelselagarna vid konstant hastighet och vid konstant acceleration.
 • kunna beräkna kraftresultant samt komposantuppdela krafter.
 • kunna beräkna krafter och kraftmoment vid jämviktstillstånd.
 • kunna beräkna rörelsemängd och impuls.
 • kunna beräkna olika former av energi samt kunna använda energiprincipen.
 • kunna beräkna effekt och verkningsgrad.
 • kunna beräkna densitet, tryck och vätsketryck.
 • kunna tillämpa termodynamiska samband inom en fas samt vid fasövergångar.
 • kunna tillämpa Coulombs lag.
 • kunna tillämpa elektrisk fältstyrka i homogena fält.
 • kunna beräkna spänning, ström, resistans, elektrisk energi och elektrisk effekt.
 • kunna beräkna ersättningsresistansen för serie- och parallellkopplade resistorer.
 • kunna tillämpa Kirchhoffs lagar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna värdera grundläggande fysikaliska begrepp samt modellers giltighet och begränsningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alphonce m.fl. Heureka! Fysik 1. Natur och Kultur. ISBN 9789127567276.
Alphonce och Pilström. Formler och Tabeller. Natur och Kultur. ISBN 9789127422452.
Material som utdelas av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alphonce m.fl. Heureka! Fysik 1. Natur och Kultur. ISBN 9789127567276.
Alphonce och Pilström. Formler och Tabeller. Natur och Kultur. ISBN 9789127422452.
Material som utdelas av institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen läses på distans via BTH:s lärplattform. Föreläsningsanteckningar samt annan uppgifts- och informationsmaterial som presenteras av kursansvarig samlas efter hand i lärplattformen till vilken studenten har tillgång under hela kurstiden. I denna lärplattform har studenter också möjlighet att föra dialog sinsemellan och med föreläsare. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Tomas Petersson
Kursansvarig
 1. Tomas Petersson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Salstentamen 1 6 A-F
1815 Inlämningsuppgift 1.5 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.