MT1520 Innovationsprojekt

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt. Syftet med kursen är att studenten ska använda basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Innovativ och Hållbar produktutveckling, 7,5 hp och Datorstöd inom Konstruktion 2, 7,5 hp.

Innehåll

Tillämpningar av:
• Innovationsteknik & immaterialrätt
• Ecodesign
• Produktutvecklingsprocessen
• Projekthantering
• CAD

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha kunskap om hur man avgränsar och planerar projekt
• ha förståelse för hur man applicerar teoretisk kunskap i innovationsprojekt
Färdighet och förmåga
• Kunna genomföra ett innovationsprojekt baserat på givna ramar och komma fram till ett resultat.
• Kunna analysera projektets utfall utifrån miljön, omgivningens och kundens krav.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Studenten ska efter genomförd kurs ha ett analytiskt förhållningssätt utifrån konstruktion mot utvecklings- och tillverkningskostnader.
• Studenten ska även kunna värdera projektets utfall till givna tekniska specifikationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Stig Ottosson. (1999) Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 91-630-8174-1.
? Ekodesign- praktisk vägledning, IVF. ISBN: 9189158377
? Sven Eklund, Arbeta i projekt ? en introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 9144023650. 2002.
Under kursen utdelas material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Stig Ottosson. (1999) Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 91-630-8174-1.
? Ekodesign- praktisk vägledning, IVF. ISBN: 9189158377
? Sven Eklund, Arbeta i projekt ? en introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 9144023650. 2002.
Under kursen utdelas material.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs enskilt eller i grupp beroende på den studenternas preferenser och/eller tillgång på studiekamrater. Studenten blir tilldelad eller väljer en uppgift för innovationsprojektet. Studenten arbetar under kursens gång självständigt (eller i grupp) med denna uppgift och har samtidigt kontakt med handledaren som stöd. Projektets framskridande redovisas med jämna mellanrum under kursen för handledaren. Vid kursens slut skall studenten lämna in en projektrapport enligt tidigare beslutad mall samt muntligen för handledaren (och gruppen/grupperna) redovisa projektets resultat. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mats Walter
Kursansvarig
 1. Mats Walter
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.