IY1422 Finansiell ekonomi

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett
finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Grunderna i industriell ekonomi 6 hp, Mikroekonomi och strategi 6 hp och Ekonometri 6 hp.

Innehåll

Kursen utgår ifrån den kontraktsteoretiska relationen mellan ägare och ledning för företaget och analyserar vilken påverkan detta får kring hur ett företag kan agera utifrån ett finansiellt perspektiv. Vidare behandlar kursen olika modeller för investeringsbedömning och under vilka omständigheter de är relevanta utifrån ett företags målfunktion. Kursen behandlar även prissättning av finansiella instrument och riskhantering med portföljer och finansiella derivat. Slutligen behandlar kursen under vilka omständigheter ett företags finansiering kan addera värde till det samt hur företagets finansiärer kompenseras för den risk de tar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra den kontraktsteoretsiska relationen mellan företagets ägare och ledning
 • kunna redogöra för olika modeller för prissättning av investeringar
 • kunna redogöra för olika modeller för att hantera ekonomiska risker vid en investering
 • kunna redogöra för relationen mellan risk och avkasting
 • kunna skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll
 • kunna genomföra matematiska och statisktiska beräkningar inom ramen för kursens teorier och modeller

Färdighet och förmåga
 • kunna utifrån olika ansatser bedöma värdet på reala investeringar
 • kunna prissätta finansiella investeringar
 • kunna bedöma kapitalstrukturens roll för ett företags värde utifrån olika omständigheter
 • kunna bedöma utdelningars betydelse för ett företags värde
 • kunna hantera finansiella risker med hjälp av portföljer
 • kunna använda olika mått för att beräkna finansiella risker och avkastingar
 • kunna genomföra matematiska och statisktiska beräkningar inom ramen för kursens teorier och modeller
 • kunna skriva vetenskapliga rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera ett företags valda finansierings- och investeringsstrategi

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Berk, Jonathan and DeMarzo, Peter (Senaste upplagan). Corporate Finance with myfinancelab. Pearson, Global Edition.

Referenslitteratur
Copeland, Thomas E., Weston, J. Fred, Shastri, Kuldeep (Senaste upplagan). Financial Theory and Corporate Policy. Pearson, International Edition.

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Berk, Jonathan and DeMarzo, Peter (Senaste upplagan). Corporate Finance with myfinancelab. Pearson, Global Edition.

Referenslitteratur
Copeland, Thomas E., Weston, J. Fred, Shastri, Kuldeep (Senaste upplagan). Financial Theory and Corporate Policy. Pearson, International Edition.

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift Investeringsanalys 1 G-U
1820 Inlämningsuppgift Risk och avkastning 1 G-U
1830 Tentamen Finansiell ekonomi 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.