MT1527 Finita Elementmetoden, grundkurs

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Hållfasthetslära grundkurs 6 hp.

Innehåll

 • Översiktligt om FEM-teori
 • Idealisering av strukturmekaniska problem.
 • Användning av stång, balk, 2D och 3D element.
 • Randvillkor.
 • Symmetier.
 • Tolkning och verifiering av resultat.
 • Dokumentation i beräkningsrapporter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • ha förståelse för de vanligaste elementens användning och begränsningar.
 • veta hur man bygger en FE-modell utifrån en fysisk mekanisk detalj.
 • fått en djupare förståelse för den grundläggande hållfasthetsläran.

Färdighet och förmåga
 • i praktiska övningar kunna visa att man klara av att självständigt lösa verkliga problem.
 • på ett ingenjörsmässigt sätt kunna dokumentera de beräkningsresultat och slutsatser man kommit fram till.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt kunna analysera och reflektera över de beräkningsresultat som kommit fram ur beräkningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

FEM-programvara finns på BTH och/eller förmedlas genom institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

FEM-programvara finns på BTH och/eller förmedlas genom institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen baseras på självstudier av ett rikligt läromaterial i form av handledningar i lärplattformen. Kursen är lagd på ett praktiskt plan och studenten löser på egen hand ett antal praktiska problem vilka kursens handledare sedan går igenom och kommenterar. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1935 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1945 Hemtentamen 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.