FM1490 Infrastruktur och mobilitet

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att förmedla kunskap om samhällets infrastruktur, med fokus på trafiksystemet. Studenten ska tillägna sig begrepp inom området och förstå hur infrastruktur, bebyggelse och människa samverkar. Principer för planering och utformning av komplexa stads- och trafikmiljöer förmedlas i kursen.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp samt Rum 1, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen behandlar övergripande hur infrastruktur påverkar stadsmiljön och hur bebyggelse och trafiksystem samverkar. I kursen diskuteras hur den fysiska planeringen ger förutsättningar för människors mobilitet samt deras vardags- och arbetsliv. Människans roll i trafiksystemet problematiseras, till exempel med avseende på resvanor och jämlikhet. Lokalisering av samhällsfunktioner, miljöaspekter och frågor om hälsa och säkerhet kopplat till trafik är också närvarande i kursens moment. Kursen omfattar även hur olika aktörer arbetar med planering av infrastruktur. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt ett projektarbete i grupp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• känna till och kunna använda grundläggande begrepp inom infrastruktur och trafikplanering
• förstå hur trafiksystem och bebyggelseplanering samverkar
Färdighet och förmåga

• ha förmåga att kunna delta aktivt i ett omfattande grupparbete
• med olika metoder översiktligt kunna analysera stadsmiljöer som tydligt påverkas och samspelar med vitala delar av trafiksystemet
• kunna arbeta praktiskt med planering och utformning av trafik- och stadsrum, samt kunna redovisa ett sådant projekt på ett grafiskt tydligt sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna medverka i analyser och val av långsiktigt hållbara lösningar gällande trafik och bebyggelse
• översiktligt kunna värdera risker, miljö- och hälsoaspekter samt klimatpåverkan på grund av samhällets transporter
• kunna delta i diskussioner om mobilitetens förutsättningar i samhället

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjerkemo, Sven-Allan (2012): Så blir bra bytespunkter bättre. Bjerkemo Konsult och VINNOVA, Lund.
Sveriges Kommuner och Landsting (2015): TRAST, Trafik för en attraktiv stad, handbok ISBN-nummer:978-91-7585-274-4
Sveriges Kommuner och Landsting (2015): TRAST, Trafik för en attraktiv stad, underlag ISBN-nummer:978-91-7585-275-1

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjerkemo, Sven-Allan (2012): Så blir bra bytespunkter bättre. Bjerkemo Konsult och VINNOVA, Lund.
Sveriges Kommuner och Landsting (2015): TRAST, Trafik för en attraktiv stad, handbok ISBN-nummer:978-91-7585-274-4
Sveriges Kommuner och Landsting (2015): TRAST, Trafik för en attraktiv stad, underlag ISBN-nummer:978-91-7585-275-1

Lärande och undervisning

Bakgrundsfakta och förståelse för infrastruktur och mobilitet förmedlas via föreläsningar och kurslitteratur. Studentens färdigheter tränas främst i en projektuppgift som sker i grupp, projektet kompletteras även med ett eller flera seminarier. Kursen avslutas med en tentamen.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×