DV1610 Webbaserade ramverk och designmönster

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut programmering och objektorienterade kodstrukturer med designmönster och modultänkande kring återanvändbara moduler i webbaserade ramverk samt tekniker för automatiserad testning, byggsystem och flöde för kontinuerlig integration av programvaran.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande totalt 22,5 hp. Därutöver krävs genomgången kurs Objektorienterade webbteknologier, 7,5 hp.

Innehåll

* Webbaserad programmering i ramverk med designmönster implementerade i programmeringsspråket PHP.
* Objektorienterade konstruktioner.
* Utveckling av webbapplikation i ramverk.
* Återanvändbara moduler, paketering och distribution.
* Designmönster för ramverk.
* Testdriven utveckling och tekniker för enhetstestning.
* Automatiserad testning och byggning.
* Relaterade verktyg och tekniker.

Lärandemål

Följande lärandemål examineras i kursen:
Kunskap och förståelse
· ingående redogöra för webbutveckling baserat på de tekniker som omfattas.
Färdighet och förmåga

· självständigt utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på ramverksbaserad kodning och återanvändning av moduler.
· ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning vid ramverksprogrammering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

· I skriftlig form kunna visa god förmåga att reflektera och argumentera över kodstruktur i ramverk med sammanhang i designmönster och återanvändbara moduler.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter). Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig rapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett projekt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.