MT2521 Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade studier om minst 180 hp inom området teknik.

Innehåll

Del 1: Teori, 2,5 hp
• Vetenskapshistoria. Hur man går från upplevelse till experimentalism (tar upp frågor som observation, experiment och slutningsförmåga).
• Moderna vetenskapsteorier (bl.a. Popper’s falsifakationism, Kuhn’s paradigmer, Lakato’s forskningsprogram, Feyerabend’s anarkistiska vetenskapsteorier, subjektiv Bayesians och ny experimentalism).
• Vetenskapsteorins principer
• Hur man skriver och organiserar en vetenskaplig publikation
• Forskningsetik/moral och låg
• Informationssökningsmetoder.

Del 2: Projekt/Seminarium, 5 hp
• Grepp på forskning problemet – forskning fråga och hypotes
• Validitet och verifiering av forskning hypotes
• Vetenskapligt skrivande
• Använda tidskrift och konferens mallar
• Presentation av/opponering av forskningsresultat
• Granskning/bedömning av vetskapliga publikationer;
• Projekt management – projektplan, milstolpar och utlämningar;
• Hur man arbetar i grupp samt grupporganisatoriska kontrollverktyg

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • ha förståelse för grundläggande begrepp och teori avseende moderna synsätt inom vetenskap, särskilt natur- och ingenjörsvetenskap
 • ha kunskap om vetenskapens historia och filosofi
 • kunna tillämpa vetenskapliga metoder inom ingenjörsvetenskap;
 • kunna skriva, presentera och opponera på vetenskapliga publikationer
 • analysera, granska och opponera vetenskapliga publikationer
 • kunna tillämpa moderna informationssökningsmetoder i sitt vetenskapliga arbete
 • samarbeta i grupper samt tillämpa grupporganisatoriska verktyg

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Chalmers, A. F. Vad är vetenskap egentligen? Om väsen och status hos vetenskapen och dess metoder. ISBN-10: 9157804257.
Kompendiematerial (tillhandahålls av avdelningen)
Internet
Data basis

Referenslitteratur
Chalmers, A. F. What is this Thing Called Science? ISBN 0-87220-452-9.
Graziano, A.M., Raulin, M.L. Research Methods. A Process on Inquiry. ISBN 0-205-51221-6.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Craft of Research. ISBN 9780226065663.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt. ISBN 9789144032276.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Chalmers, A. F. Vad är vetenskap egentligen? Om väsen och status hos vetenskapen och dess metoder. ISBN-10: 9157804257.
Kompendiematerial (tillhandahålls av avdelningen)
Internet
Data basis

Referenslitteratur
Chalmers, A. F. What is this Thing Called Science? ISBN 0-87220-452-9.
Graziano, A.M., Raulin, M.L. Research Methods. A Process on Inquiry. ISBN 0-205-51221-6.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Craft of Research. ISBN 9780226065663.
Wayne C Booth, Gregory G Colomb, Joseph M Williams. Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt. ISBN 9789144032276.

Lärande och undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Undervisningen och dess innehåll inriktas mot behov som uppkommer vid utövandet av ingenjörsyrket.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 2.5 A-F
1320 Projekt 5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×