UD1441 Grunder i spelgrafik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och erfarenheter, både teoretiska och praktiska, i skapandet av spelgrafik. Detta sker med hjälp av 2D och 3D verktyg. Kursen ger även en inblick i spelmotorer som används i spelbranschen.
Studenten förväntas efter kursens slut kunna given teori rörande spelgrafik och kunna skapa grundläggande spelgrafik för en industristandardiserad spelmotor.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursens ger grundläggande kunskaper för ett arbeta med spelgrafik i form av 2D och 3D-grafik. Under kursens gång kommer studenten att arbeta från designidéer till kompletta 3D-modeller.

Kursen omfattar teoretiska kunskaper om datorgrafik och dessanvändningsområden samt grundläggande designteori. De praktiska delarna kommer att bestå av att skapa alla de olika grafiska komponenter som behövs för att sedan sammanföra dem till en färdig 3D-modell införd i en industristandardiserad spelmotor. Fokus för 3D-grafiken kommer ligga på polygonmodellering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • ha förståelse för och kunna presentera samt självständigt förklara hur de tekniska aspekterna hanteras i en enklare modelleringsprocess.
 • kunna redogöra för hur 2D-grafik ligger till underlag för en 3D-modell.
 • kunna redogöra för ett enkelt processflöde från för-produktion till färdig 3D-modell inne i en spelmotor.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•ha grundläggande färdighet och förmåga i 2D-grafik såväl som 3D-modellering.
•utifrån en problembeskrivning, kunna designa och konstruera en fungerande 3D-modell anpassad för spelutveckling.
•kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och självständigt utveckla sin kompetens.
•kunna muntligt och skriftligt förklara både teori och praktik som kursen går igenom.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna argumentera för val av design i förhållande till ett modelleringsperspektiv.
•kunna diskutera för- och nackdelar av de modelleringstekniker som kursen går igenom.
•kunna argumentera för enklare val av filformat i en spelutvecklingsprocess.

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Autodesk Maya 2017 Basics Guide, Kelly L. Murdock, ISBN: 9781630570354
Rekommenderad litteratur:
1. Introducing Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press, Dariush Derakhshani, ISBN: 9781119059639

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Autodesk Maya 2017 Basics Guide, Kelly L. Murdock, ISBN: 9781630570354
Rekommenderad litteratur:
1. Introducing Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press, Dariush Derakhshani, ISBN: 9781119059639

Lärande och undervisning

Kursen ska ges som campuskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, studentaktiva genomgångar och handledning. Laborationer och rapporten redovisas genom inlämningsuppgifter. Kursens slutresultat presenteras också muntligt.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar, laborationer och redovisningar.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 4 G-U
1720 Rapport 2.5 G-U
1730 Presentation 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.