OM1541 Omvårdnad vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap om akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd för att självständigt kunna göra bedömningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 49 till 2024 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade:
  Omvårdnad, metoder och tillämpning I, 7,5 hp; Patofysiologi II, 7,5 hp; Omvårdnad, metoder och tillämpning II, 7,5 hp.
  Därutöver krävs även att följande kurs är genomgången: Sjuksköterskans professionella utveckling, 30 hp.

Innehåll

• Komplexa ohälsotillstånd
• Akut och systematiskt omhändertagande
• Planering och samordning av vård- och hälsoarbete
• Organdonation
• Kristeori och krisintervention
• Hållbar utveckling
• Våld och hot
• Livsloppsperspektiv
• Lagar, regler och förordningar
• Kärnkompetenser
• Dokumentation
• Etiska teorier, etiska begrepp och etiska beslut
• Läkemedelsräkning
• Vårdtekniska moment

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• redogöra för planering och samordning av vård- och hälsoarbete vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd
• förklara och redogöra för betydelsen av bedömning, ett systematiskt omhändertagande och rapportering i olika vårdkontexter vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd
• redogöra för lagar, regler och författningar relevanta vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd samt vid hot och våld
• förklara och redogöra för krisens akuta fas samt föreslå relevanta interventioner
Färdighet och förmåga
• dokumentera samt tillämpa omvårdnadsprocessen utifrån kärnkompetenserna vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd
• tillämpa läkemedelsberäkning
• bedöma och utvärdera läkemedelseffekter och biverkningar samt bedöma ordinationers rimlighet vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd
• observera, kontrollera och värdera vitala tecken vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd
• tillämpa och reflektera kring ett systematiskt omhändertagande vid akuta situationer och komplexa ohälsotillstånd
• utföra vårdtekniska moment relevanta för kursens innehåll genomförda i överrensstämmelse med gällande föreskrifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• föra etiska resonemang utifrån etiska teorier och begrepp aktuella vid akuta situationer och vid komplexa ohälsotillstånd utifrån ett livsloppsperspektiv
• beskriva konsekvenser av etiska beslut samt innebörden av hållbar utveckling i förhållande till i akuta situationer och vid komplexa ohälsotillstånd

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almerud Östberg, S. & Nordgren, L. (Red). (senaste upplagan). Akut vård ur ett patientperspektiv. Lund:
Studentlitteratur.
Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund:
Studentlitteratur.
Donnerdal, L. (senaste upplagan). Vätskebalans genom omvårdnadsplan. Lund: Studentlitteratur. Ekstedt, M. & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.
Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning: med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur. Henriksson, O. (senaste upplagan). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur. Sandman, L. & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (senaste upplagan). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad ? sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.
Wikström, J. (senaste upplagan). Akutsjukvård. Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. Lund: Studentlitteratur.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almerud Östberg, S. & Nordgren, L. (Red). (senaste upplagan). Akut vård ur ett patientperspektiv. Lund:
Studentlitteratur.
Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund:
Studentlitteratur.
Donnerdal, L. (senaste upplagan). Vätskebalans genom omvårdnadsplan. Lund: Studentlitteratur. Ekstedt, M. & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.
Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning: med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur. Henriksson, O. (senaste upplagan). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur. Sandman, L. & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (senaste upplagan). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad ? sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.
Wikström, J. (senaste upplagan). Akutsjukvård. Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. Lund: Studentlitteratur.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av enskilt arbete och arbete i grupp. Lärarledda introduktions- och resursföreläsningar. Färdighetsträning vid kliniskt träningscenter. Undervisningen sker delvis via webbaserad lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×