PA2542 Tillämpad Cloud Computing och Big Data

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I dagens mobila uppkopplade värld genereras stora mängder data som behöver hanteras, analyseras, och länkas samman. Detta görs på en stor mängd servrar på det så kallade Molnet. Utvecklingen, driftsättningen, och hanteringen av dessa kallas Cloud Computing. Syftet med den här kursen är att ge en bred bakgrund om att designa, utveckla, driftsätta, testa, och övervaka en cloud-lösning, specifikt med fokus på stora datamängder. Kursen ger en översikt över populära cloud-plattformar samt design och driftsättning av cloud-applikationer. Vidare introducerar kursen MapReduce, nosql-databaser, och verktyg för storskalig distribuerad dataanalys såsom Hadoop, och hur dessa kan driftsättas i en cloud applikation.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen ger en översikt över populära cloud-plattformar samt design och driftsättning av cloud-applikationer, inklusive cloudbaserad lagring. Vidare diskuterar kursen lösningar för Big Data-analys. Kursen är indelad i fem moduler:
- Big Data - What, Why, When, How, Who (Grundläggande koncept för Big Data)
- Basics of Cloud Computing (Grundläggande koncept och målen med Cloud Computing)
- Cloud Infrastructure (Tekniska lösningar och arkitekturer för Cloud Computing)
- Big Data Analysis (Strategier för analys av Big Data problem)
- Command and Conquer (Övervakning och skalning av Cloud/Big Data lösningar)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Ingående kunna redogöra för utmaningar med Big Data-analys
• Ingående kunna redogöra för olika typer av cloud-plattformar
• Ingående kunna redogöra för vanliga anledningar att söka sig till en cloudlösning, och utmaningarna med dessa.
• Ingående kunna resonera om lösningar till vanliga utmaningar med cloudlösningar.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Självständigt kunna sätta upp en utvecklingsmiljö som består av både lokala maskinkonfigurationer och cloudbaserade maskinkonfigurationer.
• Självständigt kunna implementera och sätta upp en Big Data-analys, inklusive konfiguration av cloud-plattformen och eventuell databas.
• Självständigt kunna sätta upp kontinuerlig övervakning och styrning av en big data/cloudlösning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna värdera olika anledningar att välja en cloudlösning och välja en lämplig lösning därenligt.
• Kunna värdera en problemformulering för en Big Data-analys och utvärdera potentialen att skapa en cloud-skalbar lösning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
J. Rosenberg, A. Mateos, "The Cloud at your Service", Manning, 2010. ISBN-10: 1935182528 | ISBN-13: 978-1935182528

B. Wilder, "Cloud Architecture Patterns", O'Reilly, 2012. ISBN-10: 1449319777 | ISBN-13: 978-1449319779

G. Reese "Cloud Application Architectures", O?Reilly, 2009. ISBN-10: 0596156367 | ISBN-13: 978-0596156367


Referenslitteratur
M. Fowler, "Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002. ISBN-10: 0321127420 | ISBN-13: 978-0321127426

J. Arundel, "Puppet 3: Beginner's Guide", Packt Publishing, 2013. ISBN-10: 1782161252 | ISBN-13: 978-1782161257

Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013. ISBN: 978-0-12404-627-6

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
J. Rosenberg, A. Mateos, "The Cloud at your Service", Manning, 2010. ISBN-10: 1935182528 | ISBN-13: 978-1935182528

B. Wilder, "Cloud Architecture Patterns", O'Reilly, 2012. ISBN-10: 1449319777 | ISBN-13: 978-1449319779

G. Reese "Cloud Application Architectures", O?Reilly, 2009. ISBN-10: 0596156367 | ISBN-13: 978-0596156367


Referenslitteratur
M. Fowler, "Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002. ISBN-10: 0321127420 | ISBN-13: 978-0321127426

J. Arundel, "Puppet 3: Beginner's Guide", Packt Publishing, 2013. ISBN-10: 1782161252 | ISBN-13: 978-1782161257

Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013. ISBN: 978-0-12404-627-6

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av onlineföreläsningar, skrivet material, literatur och forskningsliteratur. Examination sker genom skrivna rapporter och datorbaserade laborationer. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Rapport 1.5 G-U
1720 Inlämningsuppgift 1 3 G-U
1730 Inlämningsuppgift 2 3 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.