ET1524 Nätverksbaserade system

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i datakommunikation och datanät med inriktning mot distribuerade uppkopplade system samt orientering kring aktuella och framtida tillämpningsområden, såsom "Internet of Things". Kursen ger även kunskap och färdigheter kring nätverksprogrammering som grundläggande verktyg för utbyte av data inom distribuerade system.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången grundläggande kurs i programmering om minst 7,5 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Översikt av området datakommunikation och datanät
• Internets protokollstack
• Applikationslagret
• Transportlagret
• Nätverkslagret
• Länklagret och Local Area Network (LAN)
• Introduktion till mobila och trådlösa nätverk
• Introduktion till tillämpningsområden inom distribuerade system
• Grundläggande socketprogrammering
• Mätning av nätverkstrafik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna redogöra för grundläggande principer inom paketbaserad datakommunikation
• Översiktligt kunna beskriva tekniker för nätverk och Internet
• Översiktligt kunna beskriva de viktigaste protokollen och applikationerna för nätverkstjänster

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna tillämpa socketprogrammering t.ex. inom distribuerade system och ”Internet of Things”
• Kunna utföra mätningar av nätverkstrafik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• I generella termer kunna analysera och bedöma applikationsgenererad nätverkstrafik samt egenskaper i distribuerade uppkopplade system

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Computer Networking: A Top-Down Approach (2017), Seventh Edition, Global Edition. Författare: James F. Kurose and Keith W. Ross Förlag: Pearson, ISBN: 978-1-292-15359-9.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Computer Networking: A Top-Down Approach (2017), Seventh Edition, Global Edition. Författare: James F. Kurose and Keith W. Ross Förlag: Pearson, ISBN: 978-1-292-15359-9.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer av programmeringskaraktär. Redovisning av laborationerna består av genomförande samt redovisning.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Laboration 1 1.5 G-U
1720 Laboration 2 3 G-U
1730 Tentamen 1 3 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.