MA1433 Matematik för Technical Artist

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera grundläggande matematiska begrepp och metoder inom analys, algebra och linjär algebra för att ge en grund för fortsatta studier inom programmet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Fysik A och Matematik B.

Innehåll

• Problemlösning och problemlösningsstrategi
• Algebra och funktioner
• Trigonometri
• Grundläggande linjär algebra

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • olika metoder för att arbeta med problemlösning på ett strukturerat sätt
 • räkna med prioriteringsregler, bråk och potensutryck
 • skala och likformighet
 • beräkna sidor och vinklar i rätvinkliga och godtyckliga trianglar
 • använda trigonometriska formler
 • kunna utföra räkneoperationer med vektorer samt kunna beräkna skärningspunkter och avstånd mellan linjer och plan.
 • behärska matrisräkning samt teorin för linjära avbildningar såsom skalning, rotation, spegling samt translation
 • ha förståelse för och kunna tillämpa teorin för determinanter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lemurell, S. (2010). Linjär algebra från en geometrisk utgångspunkt. Studentlitteratur. ISBN: 978-91 4406-054-5.
Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lemurell, S. (2010). Linjär algebra från en geometrisk utgångspunkt. Studentlitteratur. ISBN: 978-91 4406-054-5.
Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och projekt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 4.5 A-F
1320 Projekt 1 1.5 G-U
1330 Projekt 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.