MA1445 Analys 2

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs MA1444 Analys 1, 6 hp.

Innehåll

Primitiva funktioner, integralkalkyl, Taylors formel, differentialekvationer samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten ha:
 • förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom integralkalkylen
 • förståelse för hur integraler kan användas för att beräkna area, kurvlängd, rotationsvolymer, samt inom tillämpningsämnen
 • kännedom hur differentialekvationer i en variabel kan uppställas och lösas
 • förståelse för hur funktionsapproximationer kan göras med Maclaurins och Taylors formler samt ha kännedom om l´Hospitals regel


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • beräkna integraler till standardfunktioner
 • använda räknelagar för beräkning av integraler
 • beräkna areor, kurvlängder och rotationsytors volymer
 • sätta upp differentialekvationer till praktiska exempel
 • lösa separabla differentialekvationer
 • lösa linjära differentialekvationer av första och andra ordningen
 • approximera funktioner med hjälp av Maclaurins eller Taylors formler
 • beräkna gränsvärden med l´Hospitals formel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och
kalkyler, Liber. ISBN 978-91-47-05291-2.
eller
Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare).
Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN
978-91-44-05610-4.
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-07502-0.
Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och
kalkyler, Liber. ISBN 978-91-47-05291-2.
eller
Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare).
Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN
978-91-44-05610-4.
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-07502-0.
Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Eriksson
Kursansvarig
 1. Mattias Eriksson
Lärare
 1. Jerry Rahmqvist

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Projekt 1.5 G-U
1415 Tentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.