PA1436 Teknisk webbdesign och användbarhet

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till en orientering inom områdena design och användbarhet, specifikt för tillämpningsområdet webb. Kursen har tekniken som utgångspunkt, där olika tekniker introduceras och används för att underlätta webbdesign och användbarhet för webbplatsen med syftet att skapa en korrekt och användarvänlig webbplats.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs i Webbteknologier, 7,5 hp.

Innehåll

 • Färglära och färgsättning av en webbplats
 • Typografi
 • Lagar och regler kring webbplatser
 • Anpassa webbplats för funktionshindrade
 • Grid-baserad layout, horisontell och vertikal
 • CSS-konstruktioner för style med CSS/LESS/SASS
 • Bygga tema till webbplats
 • Använda PHP-ramverk för att skapa och designa webbplats
 • Sökmotoroptimering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna påvisa grundläggande förståelse för teknisk webbdesign och användbarhet genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna påvisa goda kunskaper i att anpassa och designa en webbplats via praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt inom webbdesign och användbarhet.
 • kunna visa god praktisk förmåga att hantera de tekniker, verktyg och miljöer som används för att designa och göra en webbplats användbar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: The Principles of Beautiful Web Design.
Utgiven, revision, antal sidor: 2014, Third edition, 220s.
Författare: Jason Beaird.
Förlag: SITEPOINT.
ISBN: 9780992279448.
Referenslitteratur
Titel: HTML och CSS-boken.
Utgiven, revision, antal sidor: 2011 november, sjunde utgåvan, 505 sidor.
Författare: Rolf Staflin.
Förlag: Pagina Förlag.
ISBN: 9789163609947.

Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES.
ISBN: 9780596517748.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: The Principles of Beautiful Web Design.
Utgiven, revision, antal sidor: 2014, Third edition, 220s.
Författare: Jason Beaird.
Förlag: SITEPOINT.
ISBN: 9780992279448.
Referenslitteratur
Titel: HTML och CSS-boken.
Utgiven, revision, antal sidor: 2011 november, sjunde utgåvan, 505 sidor.
Författare: Rolf Staflin.
Förlag: Pagina Förlag.
ISBN: 9789163609947.

Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES.
ISBN: 9780596517748.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i forumet. Studenten ges kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Roos
Kursansvarig
 1. Mikael Roos
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1620 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1630 Individuellt projekt 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.