KM1421 Grundläggande anatomi och fysiologi

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap om grundläggande anatomi och fysiologi.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 44 till 2021 vecka 48
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Medicin
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Innehåll

Medicinsk terminologi
Homeostatiska funktioner
Grundläggande cell- och vävnadsbiologi
Huden
Nervsystemet
Sinnesorganen
Cirkulationssystemet
Respirationssystemet
Matspjälkningssystemet
Njursystemet och urinvägar
Rörelseapparaten
Reproduktionssystemet
Endokrinologiska systemet
Immunförsvaret
Basal hjärt- och lungräddning (basal HLR)
Vitala parametrar: temperatur, puls, blodtryck, andning och syremättnad

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och förklara relevanta medicinska termer aktuella för kursen
• kunna ange olika organs normala fysiska placering i människokroppen
• kunna redogöra för homeostatiska funktioner i kroppen
• kunna redogöra för människans normala anatomi och fysiologi gällande:
- grundläggande cell- och vävnadsbiologi
- huden
- nervsystemet
- sinnesorganen
- cirkulationssystemet
- respirationssystemet
- matspjälkningssystemet
- njursystemet och urinvägarna
- rörelseapparaten
- reproduktionssystemet
- endokrinologiska systemet
- immunförsvaret
• kunna förklara förändringar i utförda mätningar av temperatur, puls, blodtryck, andning och syremättnad utifrån olika fysiska förutsättningar så som vila och aktivitet
Färdighet och förmåga
• kunna utföra mätning av vitala parametrar som temperatur, puls, blodtryck, andning och syremättnad
• kunna registrera mätningar av vitala parametrar
• kunna redogöra för vad dessa vitala parametrar visar/är ett mått på
• kunna utföra basal HLR på träningsdocka
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera avvikelser i utförda mätningar av vitalparametrar utifrån normalvärde

Kurslitteratur och övriga läromedel

Henriksson, O. (senaste upplaga). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och
syra-basbalans. Lund:
Studentlitteratur.
Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (senaste upplaga). Människokroppen. Fysiologi och Anatomi.
Stockholm; Liber AB.
Smith, J., & Roberts, R. (senaste upplagan). Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv. En introduktion till kliniska observationer. Lund: Studentlitteratur.
Mini-Anne docka, beställs på www.hlr.nu
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Henriksson, O. (senaste upplaga). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och
syra-basbalans. Lund:
Studentlitteratur.
Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (senaste upplaga). Människokroppen. Fysiologi och Anatomi.
Stockholm; Liber AB.
Smith, J., & Roberts, R. (senaste upplagan). Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv. En introduktion till kliniska observationer. Lund: Studentlitteratur.
Mini-Anne docka, beställs på www.hlr.nu
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av enskilt arbete och arbete i grupp. Lärarledda introduktions- och resursföreläsningar. Färdighetsträning vid Kliniskt Träningscentrum. Hospitering. Undervisningen sker delvis via webbaserad lärplattform.

Lärare

Examinator
 1. Terese Lindberg
Kursansvarig
 1. Filippa Stenberg

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×