DV1566 Introduktion till Cloud Computing

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen fokuserar på de grundläggande koncepten för distribuerade system och cloud computing. Kursen omfattar teoretiska och praktiska aspekter med fokus på verkliga exempel. Efter genomförd kurs ska studenten vara kapabel att välja, installera och använda grundläggande molnresurser (till exempel datorer och lagring som en tjänst) och att utforma och implementera skalbara arkitekturer och applikationer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat: programmering 15 hp, algoritmer och datastrukturer 6 hp och operativsystem 6 hp.

Innehåll

Kursen omfattar följande ämnen:
 • Introduktion till distribuerade sytem: Klient-server flerskiktade arkitekturer; P2P arkitekturer.
 • Introduktion till Cloud Computing: historik, servicemodeller , utvecklingsmodeller, skalbarhet, SLA (service level agrement), molnapplikationer.
 • Virtualisering: Virtuella maskiner (VM), Paravirtualisering , Virtualisering på operativsystemsnivå (docker behållare), minnesvirtualisering, lagringsvirtualisering , VM migration.
 • Meddelande i distribuerade system: RPC, Java RMI, Streaming, Multicast.
 • Cloud datalagringssystem : en översikt av system såsom Amazon Dynamo DB, Google File System, Cassandra.
 • Dataintensiv databehandling: grundläggande begrepp, Map-reduce paradigm och stream-processing paradigm.

Praktiska övningar (två laborationer och ett projekt) i att använda virtualiserade miljöer på infrastruktur och plattformsskiktet. Laborationen och projekten kräver användning av Amazon Web serviceplattform.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna beskriva och förklara allmänna begrepp i samband med distribuerade system.
 • Kunna beskriva och förklara begreppet resursvirtualisering.
 • Kunna beskriva och förklara begreppet cloud computing.


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna skriva och presentera laborationsresultat i en kort rapport.
 • Kunna välja, konfigurera och implementera molnresurser genom att använda de GUI och API erbjuds av IaaS leverantörer.
 • Kunna konfigurera skalbar infrastruktur och distribuera skalbara applikationer.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Vara medveten om den huvudsakliga tjänste- och utvecklingsmodellen för cloud computing.
 • Vara medveten om de huvudsakliga typerna av och modellerna för virtualisering.
 • Vara medveten om de viktigaste molnteknikerna.
 • Kunna jämföra olika molntjänster, lösningar och teknologier.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood, 2013, Prentice-Hall, ISBN: 9780133387520.

Referenslitteratur
Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming
Buyya, Rajkumar / Vecchiola, Christian / Selvi, 2013 ISBN13: 9780124114548.

Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things
Hwang, Kai / Dongarra, Jack / Fox, Geoffrey C. , 2011 ISBN13: 9780123858801.

Cloud Computing: Principles and Paradigms, Rajkumar Buyya; James Broberg; Andrzej Goscinski, John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-88799-8.

Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013.

Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms - 2nd Edition, Pearson-Prentice Hall, 2007. ISBN13: 9780132392273.

Övriga lärresurser
Laborationerna och projektet behöver tillgång till Amazon Web servicesplattform (AWS), som kursen tillhandahåller till BTH-studenter. Medlemskapet till AWS är gratis, men kräver att studenten anger ett giltigt kreditkortsnummer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood, 2013, Prentice-Hall, ISBN: 9780133387520.

Referenslitteratur
Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming
Buyya, Rajkumar / Vecchiola, Christian / Selvi, 2013 ISBN13: 9780124114548.

Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things
Hwang, Kai / Dongarra, Jack / Fox, Geoffrey C. , 2011 ISBN13: 9780123858801.

Cloud Computing: Principles and Paradigms, Rajkumar Buyya; James Broberg; Andrzej Goscinski, John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-88799-8.

Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013.

Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms - 2nd Edition, Pearson-Prentice Hall, 2007. ISBN13: 9780132392273.

Övriga lärresurser
Laborationerna och projektet behöver tillgång till Amazon Web servicesplattform (AWS), som kursen tillhandahåller till BTH-studenter. Medlemskapet till AWS är gratis, men kräver att studenten anger ett giltigt kreditkortsnummer.

Lärande och undervisning

De teoretiska grunderna i kursen presenteras på föreläsningar och/eller övningar. Studenten förväntas också självständigt skaffa sig teoretiska kunskaper genom självstudier av relevant litteratur. De teoretiska kunskaperna tillämpas sedan praktiskt både i lärarledda obligatoriska laborationer och i projekt som utförs individuellt eller i grupp inom givna tidsramar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Carina Nilsson
Kursansvarig
 1. Carina Nilsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Tentamen 2 A-F
1720 Uppgift 1 1.5 G-U
1730 Uppgift 2 1.5 G-U
1740 Projekt 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.